صفحه/نتیجه

قانون حالت اضطرار : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۵۱۸) تاریخ ۱-۱۲-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|29|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی قانون حالت اضطرار را که از طرف شورای وزیران بداخل (۱۵) ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم."—از روی متن فرمان. "شورای وزیران جمهوری افغانستان به تاسی از حکم فقره (۱) فرمان شماره (۱۴ ...

قانون شورای عالی دفاع وطن : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ‍۱۵۱۹ تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی قانون شورای عالی دفاع وطن را که از طرف شورای وزیران بداخل (۵) فصل و (۲۸) ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم."—از روی متن فرمان "شورای وزیران جمهوری افغانستان به تاسی از حکم فقره ...

مقرره شورای دفاع ولایات : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۲۰ تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم ماده (۱۳) قانون شورای عالی دفاع وطن مقرره شورا های دفاع ولایات را که در جلسه مورخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای عالی دفاع وطن بداخل (۵) فصل و (۲۷) ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم."—از روی متن فرمان. شامل 5 فصل بوده: فصل ا ...

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۳۶۷ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay94_1367_n687_dari_title5.pdf ...

تعدیل قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۴) مورخ ۱۵ حمل ۱۳۵۸ : فرمان تقنینی شورای جمهوری افغانستان شماره ۲۵ تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۶۷ در باره تعدیل قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۴) مورخ ۱۵ حمل سال ۱۳۵۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان گڼه ۱۴۰۶ تاریخ ۱۱/۱۱/ ۱۳۶۷ در

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|74 |ت|K2100|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۲۵) مورخ ۲۸ جدی ۱۳۶۷ شورای وزیران را پیرامون تعدیل مواد (۲۵و۲۷) قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن بداخل (۲) ماده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ...

تعدیل قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری افغانستان منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۵)مورخ ۱۵ میزان ۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیرن جمهوری افغانستان شماره (۲۴)تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ در باره تعدیل قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری افغانستان منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۵) مورخ ۱۵ میزان ۱۳۶۷ فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۰۷ تاریخ ۱۱/۱۱/ ۱۳۶۷ در باره توشیح

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|74|ت|K2100|رساله | بیشتر...

" مطابق به حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی ج.ا، فرمان تقنینی شماره (۲۴) مورخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۶۷ شورای وزیران را در مورد تعدیل مواد (۹۷- ۱۰۵ و۱۲۶) قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم ج.ا، به داخل (۲) ماده توشیح میدارم "-- از روی متن فرمان. " شورای وزیران ج.ا، ...

تعدیل قانون جرایم عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۰۴) مورخ ۱۶ حمل سال ۱۳۶۵ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۳ تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۶۷ در باره تعدیل قانون جرایم عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۰۴) مورخ ۱۶حمل سال۱۳۶۵: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۰۸ تاریخ ۱۱/۱۱/ ۶۷ در باره توشیح فرمان تقنینی در مورد تعدیل ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|74|ت|K136|رساله | بیشتر...

: " مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی ج.ا، فرمان تقنینی شماره (۲۳) مورخ ۲۸ جدی۱۳۶۷ شورای وزیران را پیرامون تعدیل مواد (۱۳- ۱۴- ۱۵- و ۱۶) قانون جرایم عسکری بداخل (۲) ماده توشیح میدارم "-- از روی متن فرمان. " شورای وزیران ج.ا، موظف است فرمان و ...

مقرره تنظیم فعالیت امرین حسابی واحد های بودجوی جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۲۹۴- ۳ تاریخ ۷/۷/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|74|م|HJ2005|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف-- فصل سوم صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۵۱) در جلسه مورخ ۶ / ۷/ ۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۳۳۰۸) مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۷ وزارت عدلیه راجع به مقرره تنظیم فعالیت امرین ...

تعدیل فقره (۳) ماده (۱۵) مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۷۲۸۹-۳ تاریخ ۲۷-۱۱-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|74|ت|K1367|رساله | بیشتر...

: "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۴۸۲) در جلسه مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۸۶۳) مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۶۷ وزارت عدلیه در باره طرح تعدیل فقره (۳) ماده (۱۵) مقرره تصنیف تثبیت و ارتقای درجات کارگران پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی مراتب آتی را تصو ...