صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ املاک شماره (۸۳) تاریخ ۱۸-۸-۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-15 | 1382|48|ف|HD1390.5|رساله | بیشتر...

"برای اینکه اجراآت ادارات دولتی در رابطه به املاک در سطح کشور، به طور یکسان و شکل واحد صورت گیرد و مشکلات اشخاص و ادارات دولتی از این ناحیه رفع گردد، مراتب آتی را منظور میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hd1390_5_fay48_1382_n816_dari_title ...

ضمیمه شماره ۴ مقررات تصنیف و استخدام اجیران : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-15 | 1362|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات تصنیف و استخدام اجیران، در شماره ۵: شماره مسلسل ۱۸۶ (۱۵ دلو ۱۳۶۲) به نشر رسیده. acku_risalah_k1763_zwaat89_1362_n549_dari_title1.pdf ...

اساسنامه ریاست عمومی خدمات زراعتی افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-15 | 1360|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۹، فصل دوم (تشکیلات) ماده ۱۰-۳۱، فصل سوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۳۲-۳۸، فصل چهارم (انحلال و تصفیه) ماده ۳۹-۴۰، فصل پنجم (احکام متفرقه) ماده ۴۱-۴۳. acku_risalah_s471_a3_alif52_1360_n496_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر وضع نشان خورشید آزادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-30 | 1360|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5569_fay48_1360_n497_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۳۲۸) تاریخ ۱۹-۱۲-۱۳۶۵ درباره عفو تکتانه انکشاف قروض بانک انکشاف زراعتی ذمت زارعین واعضای کوپراتیف های زراعتی از مدرک کود کیمیاوی، تخم بذری، ماشین آلات زراعتی که ازسالیان قبل باقی مانده /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|48|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان واعلامیه جلسه فوق العاده شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۵ درباره عفو تکتانه و تکتانه اضافی قروض بانک انکشاف زراع ...

اساسنامۀ نمونوی شرکت های سهامی خصوصی ومختلط : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۹ تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۶۵ در مورد اساسنامۀ نمونوی شرکت های سهامی خصوصی و مختلط

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|K3943|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3943_alif52_1366_n632_dari_title ...

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی درجمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۳) تاریخ ۱۵-۱-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-27 | 1366|29|ق|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم معافیت ها ومساعدت ها-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم حل اختلافا ت-- فصل پنجم احکام نهایی. "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکرتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ت ...

فرمان شماره (۲۰۰۶) مورخ بیست نهم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-15 | 1356|48|ف|HF3770.6|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این فرمان در شماره ۲۱، شماره مسلسل ۲۸۸، ۱۶ قوس ۱۳۵۳. acku_risalah_hf3770_6_fay48_1356_n392_dari_title2.pdf ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۳) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۵) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-29 | 1365|52|ا|K1358|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید،سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_k1358_alif52_1365 ...