صفحه/نتیجه

حکم رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در رابطه به منع توزیع زمینهای دولتی خلاف ماستر پلان شهری: شماره: (۸۳۰(تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|88|ح|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z7_hay88_1381_n802_dari_title11.pdf ...

اساسنامهٔ دستگاه ساختمانی آمو : محترم وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-15 | 1359|525|الف|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره ((۲۴۳۸)) در جلسۀ تاریخی ۲۸-۴-۱۳۵۹ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره (۶۷۴) مورخ ۱۳-۳-۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات و وظایف، ف ...

مقررۀ طبابت در كلنیك های شخصی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-15 | 1359|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۴۷۷)) در جلسه تاریخی ۱۱ر۵ر۱۳۵۹ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۱۱۴۷) مورخ ۲۹ر۴ر۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب اتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: صلاحیت ها، فصل سوم: حق الزحمه، فصل چ ...

فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۲ در باره تصویب تعدیل فرمان شماره ۸ شورای انقلابی درباره زمین و قانون امور زمینداری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362 |48|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

۴ ماده در فرمان به طور خلاصه ذکر شده و ۴۱ ماده به ادامه فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴-- فصل دوم (توزیع زمین) ماده ۵-۱۹، فصل سوم (مستحق و وجایبش) ماده ۲ ...

قانون تنظیم امور زمینداری : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۲ در باره تصویب تعدیل فرمان شماره ۸ شورای انقلابی درباره زمین و قانون امورزمینداری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

۴ ماده در فرمان به طور خلاصه ذکر شده و ۴۶ ماده به ادامه قانون امورزمینداری به نشر رسیده. شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۲-- فصل دوم (سند رسمی ملکیت زمین) ماده ۳-۹-- فصل سوم (تحریر و ثبیت و توزیع سند رسمی ملکیت زمین) ماده ۱۰-۱۲-- فصل چهارم ...

قانون هوانوردی ملکی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۳۸) تاریخ ۲۹-۴-۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-04-31 | 1382|29|ق|K4095|رساله | بیشتر...

"قانون هوانوردی ملکی که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۱۰) فصل و (۹۰) مادۀ تصویب و از جانب ما منظور گردیده است، به شما ارسال شد، تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: ثبت طیارات، فص ...

مقررات شماره ۱ مربوطه فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362 |74|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲، فصل دوم (کمیته های اختصاصی)ماده ۳-۴، فصل سوم (اسناد ملکیت زمین)ماده ۵-۱۳، فصل چهارم (تصفیه اراضی)ماده ۱۴-۱۷، فصل پنجم (زمین بایر) ماده۱۸-۲۰، فصل ششم (احکام متفرقه)ماده ۲۱-۳۷. acku_risalah_knf3871_3_meem74_ ...

مقررات شماره ۲ مربوطه فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362|74|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیلات)ماده ۳-۶، فصل سوم (تحریر ثبت و توزیع سند رسمی ملکیت زمین)ماده ۷-۱۰، فصل چهارم (انتقالات تحولات و التزامات)ماده ۱۱-۱۸. acku_risalah_knf3871_3_meem74_1362_n550_dari_title4.pdf ...