صفحه/نتیجه

مقررۀ حکمیت تجارتي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-06-31 | 1374|74|م|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومي-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم طرز بررسي و حل اختلافات وارده-- فصل چهارم اندازه حق العمل اداره حکمیت تجارتي-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf920_meem74_1374_n779_dari_title4.pdf ...

قانون رهنماي معاملات : دولت اسلامی افغانستان صدارت عظمی اداره امور مصوبه درمورد قانون رهنمای معاملات: فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره ۳۴۳ تاریخ ۱۹-۹-۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|29|ق|HB701|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد رهنماي معاملات-- فصل سوم حقوق و وجایب رهنماي معاملات-- فصل چهارم احکام نهايي. "به ملاحظه مصوبه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۴ صدارت عظمی قانون رهنمایی معاملات را که بداخل چهار فصل و بیست ونه ماده از ...

فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره: (۲۰۲) تاریخ ۱۱-۶-۱۳۷۴ در مورد استفاده از معادن و فروش مواد معدني کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|TN802|رساله | بیشتر...

"در جمهوري اسلامي افغانستان معادن کشور از جمله ملکیت دولت است، بناءً بمنظور استخراج فني از معادن، ایجاد تسهیلات در فروش مواد معدني مانند"-- از روی متن فرمان. ۱۰ شماره. acku_risalah_tn802_fay48_1374_n781_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامي و تجارتي آریانا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالي و حسابي-- فصل پنجم فصل پنجم احکام نهائي. acku_risalah_knf2720_alif52_1374_n781_dari_title10.pdf ...

طرح تعدیل در اساسنامۀ شرکت سهامی هوتل کانتیننتال /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|49|ط|HD2971|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd2971_toy49_1374_n781_dari_title13.pdf ...

فیصله مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۴ مجلس عالی وزراء در مورد تعدیل ماده سی و سوم مقرره توزیع فروش اپارتمان های رهایشی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل منتشره جریده رسمی شماره ۷۲۵ مورخ اول میزان ۱۳۶۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|96|ف|NA7863 A34|رساله | بیشتر...

حالت انفاذ قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. acku_risalah_na7863_a34_fay96_1375_n782_dari_title4.pdf ...