صفحه/نتیجه

اساسنامۀ شورای مشورتی اقتصادی بخش (سکتور) خصوصی امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|55|ا|HB127|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف-- فصل سوم تشکیل، وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۴۸ ماده به ادامه اساسنامه به نشر رسیده. acku_risalah_hb127_ ...

مقررۀ طرز حفاظت اموال و جایداد های اشخاص غائب، مفقود، مرتد، باغی و ذمی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان ذمی شماره: (۱۰)تاریخ: ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|79|م|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم غائب و مفقود-- فصل سوم مرتد-- فصل چهارم باغی غائب-- فصل پنجم اهل ذمه-- فصل ششم سائر احکام مربوط به غائبین-- فصل هفتم نحوۀ اجراآت-- فصل هشتم طرز اجاره دادن جایداد های تحت حفاظت-- فصل نهم مکلفیت های مستأجر مس ...

قانون قیمت گذاری و نظارت (کنترول) قیم : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|99|ق|HB235.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیت های وزارت ها، ادارت و مؤسسات-- فصل سوم خدمات تفتیش امارتی بر امور تجارتی-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_hb235_a34_qaaf99_1422_n797_dari_title6.pdf ...

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|99|ق|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ادارات (ارگانهای) مسؤل-- فصل سوم مراحل منظوری سرمایه گذاری-- فصل چهارم امتیازات، سهولت ها (معافیتها) و مساعدت ها-- فصل پنجم مکلفیت های سرمایه گذار و تشبث منظور شده-- فصل ششم وظائف مشخص اداره-- فصل هفتم حل اخ ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|92|م|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_hg5720_6_a3_meem92_1422_n797_dari_title12.pdf ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد لغو محکمه خاص ابتدائیه ولایتی ملکیت ها شماره (۱۰۵) تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۸۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-01 | 1385|42|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"باساس پيشنهاد شماره (۴۰۸۸) مؤرخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شماره (۶۹۵) مؤرخ ۳۰/۹/۱۳۸۵ شورای عالی ستره محکمه و به منظور رفع مشکلات مهاجرین ولایتی و تسریع روند رسیده گی قضایای حقوقی شان مراتب آتی منظور است:"—از روی متن ...

اساسنامۀ شرکت سهامی انتفاعی انکشاف صادرات محصولات حیوانی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹) تاریخ ۲۵-۱-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|55|ا|KF1987.Z9|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم مسایل مالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن. acku_risalah_kf1987_z9_alif55_1365_n630_dari_title1 ...

اساسنامۀ تصدی برښنا : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۴۸) ۱۷-۷-۱۳۶۴ درباره اساسنامۀ تصدی برښنا شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|55|ا|QC523|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...

تعدیل در اساسنامۀ شرکت سهامی هوتل کانتی ننتال منتشره جریده رسمی شماره (۷۱۸) مورخ ۳۱-۳-۱۳۶۹ : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۳۸ تاریخ ۹-۲-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-30 | 1370|74|ت|TX911.3.M27|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_tx911_3_m27_tay74_1370_n756_dari_title3.pdf ...