صفحه/نتیجه

اساسنامۀ مؤسسه د افغان د ترکانی تصدی : فرمان نمبر ۱۱۴۴ مؤرخه ۱۰-۱۱-۱۳۵۳ صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-31 | 1354|52|الف|TT162.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: امور مالی تصدی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه تصدی، فصل ششم: امور متفرقه. acku_risalah_tt162_a2_alif52_1354_n298_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د وړیو مؤسسه : فرمان شماره (۱۲۹۸) مؤرخه ۱۷-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-30 | 1354|52|الف|HD9890.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: اهداف و وظایف، فصل دوم: تاسیس و سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: قواعد مالی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه مؤسسه، فصل ششم: مواد متفرقه. acku_risalah_hd9890_5_alif52_1354_n299_Dari_title1.pdf ...

قانون تنظیم امور زمینداری : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-15 | 1358|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲-- فصل دوم (سند رسمی زمین)ماده۱۱-۳، فصل سوم (تحریر ، ثبت و توزیع سند رسمی زمین)ماده ۱۲-۱۵-- فصل چهارم (انتقالات و تحولات)ماده۱۶-۱۹-- فصل پنجم (التزامات) ماده ۲۰-۲۶-- فصل ششم (اجاره زمین)ماده ۲۷-۳۹-- فصل هفتم ...

مقررات شماره « ۲» مربوط فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-15 | 1358|74|م|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۸۴۱ » در جلسه تاریخی 1 ر 7 ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره « ۱۶۴۰ » مورخ ۷ ر ۵ ر ۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲-- فصل دوم (تشکیل ...

فرمان شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۳ مورخ ۲۲/۴/۷۶ در مورد تعدیل در بعضی مواد قانون رهنمای معاملات منتشره جریده رسمی شماره (۷۸۱) مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-22 | 1376|45|ف|HB701|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_hb701_fay45_1376_n783_dari_title7.pdf ...

قانون اصلاحات اراضی : فرمان شماره (۶۷۳) مورخ نهم اسد سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-05-15 | 1354|299|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: اصطلاحات، فصل دوم: حدود ملکیت زمین زراعتی، فصل سوم: توزیع زمین، فصل چهارم: تشکیلات، فصل پنجم: کوپراتیف های زراعتی، فصل ششم: امور مالی، فصل هفتم: احکام متفرقه. acku_risalah_k3871_3_qaaf299_1354_n311_dari_title1.pdf ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۵۸ مورخ ۲۶/۵/۱۳۶۶ در باره تصویب بیرق و نشان قوای هوایی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|49|ف|UA853.A3|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به خاطر رشد بعدی تربیت منسوبان قوای هوایی جمهوری دموکراتیک افغانستان به سنت های وظیفوی و بمنظور ایجاد روحیه افتخار در بین منسوبان قوای هوایی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی م ...

قانون طرز تحصیل حقوق : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۵۴ مورخ ۱۰- ۵-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-15 | 1366|26|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجراآت اداره حقوق-- فصل سوم مکلفیت مدیون و ضامن در برابر داین-- فصل چهارم تخلیه و تسلیمی-- فصل پنجم نیابت در تحصیل حقوق-- فصل ششم احکام نهایی. ۴ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۶ ماده به ادا ...

اساسنامۀ تصدی مواد نفتی و گاز مایع : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۳ تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|55|الف|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهو ...

اساسنامۀ تصدی خیبر رستورانت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۹) ۲۹-۲-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|59|الف|TX911|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهو ...