صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره « 1 » قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل باساس ماستر پلان 1357 : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-30 | 1358|89|ض|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۱۳۵۸/۸/۲ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۰ » مورخه ۱۳۵۸/۸/۲ ضمیمه شماره یک قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر ک ...

تعدیل مواد اول و سوم قانون توریزم : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|74|ت|G155.A1|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره «۳۶» مورخه « ۲ » عقرب ۱۳۵۸، قانون توریزم منتشره جریده رسمی شماره « ۴۳۱ » « ۳۱ » سرطان ...

معاهدۀ سرحدی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-17 | 1345|62|م|KZ946|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz946_meem62_1345_n053_dari_title1.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|525|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_alif525_1421_n795_dari_title14.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی تخمهاي اصلاح شدهٔ بذري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|58|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_s471_a3_alif58_1421_n795_dari_title15.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد عدم اجرای وکالت خط های خارجی شماره: (۳۴) تاریخ: ۲/۹/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|472|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay472_1421_n795_dari_title24.pdf ...

اساسنامۀ تصدی صنایع افغان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۵) ۲۵-۱-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|525|الف|HD31|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور احسابی، راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd31_ali ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۸۳۷ مورخ ۲۸-۳-۱۳۷۵ : د افغانستان د اسلامی امارت د مقام د ۲۸-۳-۷۵ نیټی ۸۳۷ ګڼه فرمان د حکومتي ځمکو په اړوند

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-08-15 | 1376|27|ر|K738|رساله | بیشتر...

"نظر امیرالمومنین به ارتباط زمینهای حکومتی در برابر استفتاء تفصیلی که در روشنی شرع بعد از نظر شوری مرکزی علماء، به منظور اجراء تائید است"-- از روی متن. تاریخ نشر (روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه تخمینی در فهرست نوی ...