صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی ذغال سنگ شمال : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۹) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی ذغال سنگ شمال

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|52|ا|TN802|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکر ...

اساسنامه ترانسپورتی باربری نمبر (۴) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۶) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|525a|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. " درمورد اساسنامه تصدی ترا ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۶۵ ۱۹۶ در باره حقوق و آزادی های عنعنوی قبایل جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-10 | 1365|48|ف|DS354.5|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق موثر فیصله های لویه جرگه عالی قبایل و بتاسی از اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۶۴ و اسناد پلینوم شانزدهم، بیستم و پلینوم فوق العاده ماه جدی ۱۳۶۵ کمیته مرکزیج. د. خ. ا"-- از روی متن فرمان. acku_risalah ...

قانون شکار و ابقای حیات وحش : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|K3620|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم بقای حیات وحش و حفاظت نسل آن-- فصل سوم جوازنامه شکار-- فصل چهارم موانع شکار-- فصل پنجم وظائف و صلاحیت مؤظفین شکارګاه—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3620_qaaf29_1421_n795_dari_title6.pdf ...

قانون علفچر و مرعی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|QK938.M4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم علفچر خاص-- فصل سوم علفچر عام-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_qk938_m4_qaaf29_1421_n795_dari_title7.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت زراعت و مالداری : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|79|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های عمده-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem79_1421_n795_dari_title8.pdf ...

مقرره عبور و مرور عادی اهالی محلات سرحدی وکوچیان ازسرحدات جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۸۶) تاریخ ۲۵-۹-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-15 | 1365|74|م|DS354.5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم عبورومرورکوچیان ازسرحدات جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل سوم عبورومروراهالی سرحدنشین ازسرحدجمهوری دموکراتیک افغانستان بطورنظم عادی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۶) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۱) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۳ درباره اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۶)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-15 | 1365|52|ا|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرات ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت شئون اسلامی واوقاف : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۷) تاریخ ۲۰-۸-۱۳۶۵ درمورد مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت شئون اسلامی واوقاف

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|KBP184.7|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل وتنظیم وظایف-- فصل چهارم شورای مشورتی اسلامی-- فصل پنجم هیئات مشورتی وزارت شئون اسلامی واوقاف-- فصل ششم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینمای ...