صفحه/نتیجه

مقرره خدمات تفتیش دولتی بر امور تجارت جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۷۷) ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ در باره منظوری مقرره خدمات تفتیش دولتی بر امور تجارت جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-30 | 1364|68|م|HF5627|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و سازماندهی-- فصل سوم وظایف اساسی-- فصل چهارم صلاحیت ها-- فصل پنجم طرز ارائه شکایات در مورد تصامیم خدمات تقتیش دولتی بر امور تجارت-- فصل ششم احکام نهایی. "در باره منظوری مقرره خدمات تفتیش دولتی بر ...

مقرره توزیع منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۴۷) ۱۳۶۴/۷/۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-30 | 1364|68|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط تثبیت استحقاق-- فصل سوم طرز کار کمیسیون-- فصل چهارم طرز توزیع سند دریافت منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین-- فصل پنجم احکام نهایی. "پیرامون مقرره ریاست عمومی پرورشگاه وطن وابسته به شورای وزیران جمهور ...

قانون جنگلات امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۵۷) تاریخ ۸-۱۰-۱۴۲۰ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|SD235.A38|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۳) مؤرخ ۹/۸/۱۴۲۰ هـ.ق شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان، انفاذ قانون جنگلات امارت اسلامی افغانستان را به داخل (۶) فصل و (۴۵) ماده منظور و توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ا ...

قانون تنظیم امور زمینداری امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسناد مدار حکم ملکیت زمین-- فصل سوم تصفیۀ زمین-- فصل چهارم استرداد زمین های اخذ شده به زمینداران-- فصل پنجم مستحق-- فصل ششم توزیع زمین—فصل هفتم انتقالات و تحولات زمین—فصل هشتم اجارۀ زمین—فصل نهم ساحۀ زمین ها ...

اساسنامۀ شرکت سهامی مختلط افغان شوروی آفتنتو : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۸۹) تاریخ ۵-۳-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-15 | 1366|52|ا|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_ds357_5_alif52_1366_n640_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامی مختلط افغان شوروی افتورگ : موافقتنامه تأسیس شرکت های تجارتی مختلط افغان – شوروی جمهور دموکرتیک افغانستان شهر کابل (۹) مارچ سال ۱۹۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-10 | 1366|525|ا|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_ds357_5_alif525_1366_n640_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ تصدی کلمد افغان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-15 | 1365|52|الف|HC417|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: ارگانهای اداری، فصل چهارم: وظایف و صلاحیت های تصدی، فصل پنجم: امور حسابی راپور دهی و بیلانس، فصل شش ...

مقرره کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۰۹) تاریخ ۱۴-۵-۱۳۶۵ در مورد مقرره کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی در جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-29 | 1365|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف اساسی ریاست کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی-- فصل سوم تشکیل ریاست کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی-- فصل چهارم صلاحیت ریاست کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرا ...

اساسنامۀ تصدی جن و پرس پخته و روغن نباتی بست : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۳۰) ۱۸-۶-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-31 | 1366|52|ا|HD9490.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd9490_a ...