صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی مرکزانکشاف وصادرات دستی افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۸۹) ۲۳-۹-۱۳۶۴ درمورد اساسنامۀ تصدی مرکز انکشاف وصادرات صنایع دستی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

اساسنامۀ مؤسسه انکشاف صادرات کشمش افغانستان : فرمان شماره (۲۱۰۲) مورخ پانزده ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-20 | 1356|52|ا|HD9259.R3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd9259_r3_alif52_1356_n390_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د اصلاح شوو تخمونو شرکت : فرمان شماره (۲۱۰۲) مورخ پانزده ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-20 | 1356|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد، فصل اول (تعریفات)ماده ۱، فصل دوم (تاسیس و مرام)ماده ۲-۱۰، فصل سوم (تولید و توزیع تخم های بذری و نهالهای مثمر)ماده ۱۱-۱۲ ، فصل چهارم (معلومات لازمه بالای خریطه ویا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود)ماده۱۳-۱۴،فصل پنجم (تشـکیلات) ماده۱۵ ...

قانون علفچر : فرمان نمبر () مورخ ۱۹-۱۲-۱۳۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۸-۴۱۱۵ ۱۱حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|48|ف|QK938.M4|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۲ جلسۀ تاریخ ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون علفچر بداخل (۲۸) ماده که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد."—از روی متن فرمان. شامل ۵ فص ...

قانون ترانسپورت و ترانزیت بین المللی جاده در افغانستان : فرمان شماره (۲۰۲۸) مورخ ششم دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-15 | 1356|29|ق|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۲ ضمیمه میباشد: ضمیمه اول(جمهوریت افغانستان وزارت تجارت ریاست ترانزیت و ترانسپورت بین المللی. اجازه نامه واحد مسافرتی(بازگشت) برای ترانسپورت بین المللی جاده)، ضمیمه دوم(جمهوریت افغانستان وزارت تجارت ریاست ترانزیت و ترانسپورت بین المللی اجازه نامه های ...

ضمیمه اصولنامه تصفیه ملکیت و مسایل مالیه و قیمت آب اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب : فرمان نمبر ۳۶۴۰ مورخ ۱۳ر۱۲ر۱۳۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر (۱۰۸۸- ۴۰۴۱) مؤرخ ۱۲-۱۲-۱۳۴۹ حضور اعلیحضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-15 | 1349|898|ض|K3871.3|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره (۳۵۸۷) جلسه مؤرخ ۹ر۱۲ر۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به ضمیمه قانون تعیین قیمت وفروش آب برای اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب در باره تثبیت اراضی ما زاد و فروش چقآ به شامل سه ماده و ضمیمه قانون تصفیه ملکیت و مسایل مالیه و قیمت آب اراضی تحت بند کجکی ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضمیمه نمبر اول فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین مورخ ۱۸-۵-۱۳۶۰ شهر کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-15 | 1360|48|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"این ضمیمه بمنظور دوام اجرای اصلاحات دموکراتیک ارضی، رعایت اصل ملکیت قانونی، احترام به سنن و عنعنات دینی و قبیلوی و ارتقای سطح رفاه مردم نافذ میگردد."—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین، در شمار ...

اساسنامۀ تصدی صادرات سبزیجات و میوه جات افغان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|52|الف|SB323.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_sb323_a3_al ...

اساسنامۀ تصدی قند بغلان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-15 | 1364|52|الف|KNF13|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: ارگانهای اداری، فصل چهارم: وظایف و صلاحیت های تصدی، فصل پنجم: امور حسابی راپور دهی و بیلانس، فصل ششم: تجدید سازمان، انحلال و تصفیه، فصل هفتم: احکام نهائی. "پیرامون منظوری اساسنامه های یک تعد ...

اساسنامۀ نمونوی شرکت های سهامی انتفاعی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۷۸) ۱۳۶۳/۱۲/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-31 | 1364 |52|الف|HD2971|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم مسایل مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم بهتر طرز نشر اسناد ارگانهای عالی ، متکی به حکم ماده (۴۴) اص ...