صفحه/نتیجه

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۸۸ تاریخ ۲۶-۱۱-۱۳۶۵ درباره الحاق جمهوری دموکراتیک افغانستان به اتحادیه پستی آسیا پسفیک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|482b|ف|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_k42481969_a27_fay482b_1365_n629_dari_title6.pdf ...

مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۴۷) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۶۵ درمورد تصویب مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سازماندهی امور محاکم اصلاحی-- فصل سوم قضایای قابل رسیدگی محاکم اصلاحی افسری-- فصل چهارم طرزرسیدگی قضایا درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل پنجم تدابیر اتنباهی قابل استفاده درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل ششم اعتراض برتصمی ...

مقرره طرز سپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۳) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرزسپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1365-12-20 | 1365|744c|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزسپری نمودن مجازات سربازان وخوردضابطان قطعه-- فصل سوم طرزسپری نمودن مجازات افسران وخوردضابطان مکتبی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فر ...

مقرره هیئت مخصوص محبس وسوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۴) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درباره مقرره هیئت مخصوص محبس وسوی محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8756|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وطرز فعالیت هیئت-- فصل سوم صلاحیت هیئت-- فصل چهارم سوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8 ...

مقرره تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۱۵) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرز تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8665|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزاتخاذتصمیم تعطیل تنفیذ حکم دراثنای رسیدگی دوسیه-- فصل سوم طرزرسیدگی برتعطیل حکم-- فصل چهارم تعطیل تنفیذ حکم-- فصل پنجم طرزمعافیت ازسپری کردن مجازات-- فصل ششم طرزالغای تعطیل تنفیذ حکم-- فصل هفتم احکام نهایی ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ چگونگی تلاشی منزل و محل شماره: ۱۱۸۷ تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۴۲۱ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|77|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_hay77_1422_n799_dari_title43.pdf ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ خارج نمودن برهنه رویان از صفوف تحریک تاریخ: ۱۱/۳/ ۱۳۷۴ هـ.ش وزرای محترم، والی صاحبان، تمام ولسوالان، علاقه داران و دلگی مشران مختلف طالبان! السلام علیکلم و رحمت الله و برکاته! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|96|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"خداوند متعال (ج) عافیت نصیب تان کند، در هر وقتدعا گوی شما میباشم زنده گی فی سبیل الله نصیب تان باشد. الله تعالیدر تمام کارها ناصر و مدد گار شما باشد"-- از روی متن. "عزیزان محترم، برادارن مجاهدین فی سبیل الله! مسئلۀ شرعی اینست که از محل تهم ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد تقرر محتسبین در ولسوالیها شماره: (۱۲۰(تاریخ: ۹/۴/۱۴۲۲ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|888|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay888_1422_n799_dari_title49.pdf ...

پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀنه کشیدن سگرت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|97|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

: "تمام مسئولین محترم اگاه باشند که در اینده کشیدن سگرت مطلق منع میباشد در قسمت جواز و عدم جواز آن کسی حرف نزند"-- از روی متن. "هر مسئولباید افراد ما تحتخود را تعقیب و نظارت نماید، امر جدی است مخالفتاز آن جواز ندارد"-- از روی متن. acku_ ...