صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۱) قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۹/۴ با ملاحظه نامه (۲۲۹۹) مورخ ۱۳۵۹/۹/۳ وزارت عدلیه ضمیمه شماره (۱) قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان را بداخل دو ماده تصویب نمود" ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوگیری از زرع بنگ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|48|ف|S471.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_s471_a3_fay48_1422_n799_dari_title28.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان، در بارۀ جلوگیری از سرودن کست های ساز و سرود در وسائط نقلیۀ امارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|88|ح|ML3880|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ml3880_hay88_1422_n799_dari_title29.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ محو چرس و کارخانه های چرس تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۰ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|48|ف|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_fay48_1422_n799_dari_title30.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰) تاریخ ۴/۲/۱۳۶۵در باره عفو محبوسان بمناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|HV8665|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد انقلاب ثور و بتاسی از مشی انساندوستانه متکی بحکم بند (۶) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8665_f ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۴۷) ۸/۳/۱۳۶۵ در باره عفو جرایم اشخاصیکه از خدمت عسکری تعلل ورزیده اند

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|K4740|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی با در نظر داشت اینکه عده زیادی از منسوبین عسکری و کسانیکه تحت جلب به خدمت عسکری قرار داشتند و تحت تاثیر تبلیغات دشمن از ایفای خدمت عسکری تعلل ورزیده اند در این اواخر طور داوطلبانه به قطعات و کمیساری های نظامی جهت اجرای خدمت ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۷) ۱۵- ۳- ۱۳۶۵ درباره عفو محبوسان بمناسبت بزرگداشت ایام خجسته عید سعید فطر

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|482|ف|HV8665|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمناسبت بزرگداشت از ایام خجسته عید سعید فطر و بتاسی از مشی انساندوستانه متکی بحکم بند (۶) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن. acku_risalah_hv8665_fay482_ ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۶۲) تاریخ ۲-۱۱-۱۳۶۵ درباره تعدیلات درقانون نشانها ومدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|482c|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3738_fay482c_1365_n629_dari_title4.pdf ...