صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|48|ف|K4754|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون محاکم قوای مسلح، شماره ۳: شماره مسلسل ۴۵۲ (۱۵ ثور ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_k4754_fay48_1360_n498_dari_title4.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون څارنوالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|482|ف|K5425|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون څارنوالی قوای مسلح، درشماره ۳: شماره مسلسل ۴۵۲ (۱۵ ثور ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_k5425_fay482_1360_n498_dari_title5.pdf ...

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منع زرع بتهٔ تریاک (کوکنار) و چرس (حشیش)-- فصل سوم قاچاق مواد مخدره-- فصل چهارم استعمال مواد مخدر-- فصل پنجم تدابیر وقایوی و تداوی معتادین—فصل ششم وظائف ادارات-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_knf3092_qaa ...

مقررهٔ طرز نگهداری متهمین در توقیف خانه ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|74|م|KNF4657|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پذیرش و نگهداری متهمین در توقیف خانه ها-- فصل سوم حقوق و وجائب متهم-- فصل چهارم تأمینات مادی، خدمات صحی و کار متهمین-- فصل پنجم مکافات و تادیب—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf4657_meem74_1421_n793_d ...

قانون څارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان کابل ښار شماره (۱۰۷)تاریخ ۷/۵/۱۳۶۵ در باره تصویب قانون څارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان

1365-10-29 | 1365|299|ق|K5425|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سیستم وساختار تشکیلاتی څارنوالی-- فصل سوم وظایف وصلاحیت های ارگان های څارنوالی-- فصل چهارم احکام نهایی. ۵ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذكر شده و ۴۹ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده acku_risalah_k542 ...

مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنائی : فرمان نمبر (۶۱۲) مورخه ۱۳۵۲/۱۰/۵ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-10-05 | 1352|74|م|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۲۹۱) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۱۰/۴ بملاحظه ورقۀ عرض شمارۀ ۳۷۲۶ مورخه ۱۳۵۲/۱۰/۴ وزارت داخله راجع به مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنایی مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن فرمان. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول: عمومیات، ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در مورد عفو و تخفیف مجازات حبس محبوسان به مناسبت بزرګداشت لویه جرګه تاریخی ۳ – ۵ ثور سال : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۹) ۱۳۶۴/۳/۱۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-31 | 1364|48|ف|K5524|رساله | بیشتر...

در مورد عفو و تخفیف مجازات حبس محبوسان به مناسبت بزرگداشت لویه جرگه تاریخی ۵۳ ثور سال ۱۳۶۴ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت بزرگداشت لویه جرگه تاریخی ۵۳ ثور سال ۱۳۶۴ بتاًسی از پرنسیپهای انسان دوستی مطابق فقره (۶) ماده (۴۳) اصو ...