قوانین جزایی

Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .

قانون څارنوالی اختصاصی د افغانستان د گټو ساتونکی اداره (اگسا)

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره «۱۸۰۷» در جلسه تاریخی ۴ر۶ر۱۳۵۸با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۹۴۰» مورخ ۲۹ر۵ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن.

شامل ۴ فصل بوده : فصل اول : احکام عمومی، فصل دوم : تشکیلات، فصل سوم : وظایف و صلاحیت ها، فصل چهارم : احکام متفرقه.