صفحه/نتیجه

در باره ضمیمه شماره سوم قانون جزا شهر کابل ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-10-15 | 1362|46|د|K5015.4|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورا انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۳۴۷ (۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_k5015_4_daal46 ...

سواد فرمان ۲۲۸۰/ ۱۷ برج میزان ۱۳۴۵ صدارت عظمی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-07-30 | 1345|92|س|KNF13|رساله | بیشتر...

دارای ۲ شماره میباشد. acku_risalah_knf13_seen92_1345_n64_dari_title2.pdf ...

تعدیل مواد ۳۴۹و ۳۵۰ قانون اجراآت جزائی: فرمان شماره (۵۹۷-۲۱۸۱) مورخ ۴ میزان ۱۳۴۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-07-18 | 1346|734|ت|K5425|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k5425_thay734_1346_n90_dari_title1.pdf ...

ضمیمهٔ قانون جزای جرایم مامورین و جرایم علیه امنیت عامه : فرمان تقنینی شماره (۳۹۹۵-۱۰۶۲) مورخ ۱۶ دلو ۱۳۴۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|72|ض|KNF4604.31965|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. تصحیح این قانون تحت عنوان تصحیح ضمیمه قانون جزای جرایم مامورین وجرایم علیه امنیت عامه، در شماره ۱۳: نمبر مسلسل ۱۶۶ (۳۱ سنبله ۱۳۴۹هـ ش)به نشررسیده. acku_risalah_knf4604_31965_zwaat72_1348_n150_dari_title1.pdf ...

قانون څارنوالی اختصاصی د افغانستان د گټو ساتونکی اداره (اگسا) : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-06-15 | 1358|29|ق|K5425|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره «۱۸۰۷» در جلسه تاریخی ۴ر۶ر۱۳۵۸با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۹۴۰» مورخ ۲۹ر۵ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیلات، فصل سوم: وظایف و صلاحیت ها، فصل ...

تعدیل قانون څارنوالی جمهوری افغانستان منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۴) مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۶ تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۰۵ تاریخ ۱۱/۱۱/۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-15 | 1367|747|ت|K5425|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان تقنینی این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_k5425_tay747_1367_n686_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون څارنوالی اختصاصی انقلابی شهر کابل ۳ حمل ۱۳۶۱/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|89|ض|K5425|رساله | بیشتر...

بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون څارنوالی اختصاصی انقلابی، در شماره شماره ۲: شماره مسلسل ۴۴۹ (۳۱ حمل ۱۳۵۹) به نشر رسیده. ack ...