صفحه/نتیجه

قانون څارنوالی : فرمان تقنینی شماره (۱۱۸۵-۳۹۹۳) مورخ ۶-۱۲-۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|48|ف|KNF1610|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1610_fay48_1345_n73_dari_title7.pdf ...

لایحۀ دارالتادیب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-05-31 | 1346|29|ل|KFN13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: لایحۀ دارالتادیب-- فصل دوم تشکیل اداره-- فصل سوم تدابیر اصلاحی-- فصل چهارم مکافات و مجازات-- فصل پنجم خوراک و پوشاک-- فصل ششم امور مالی-- فصل هفتم احکام متفرقه. ضمیمه این لایحۀ تحت عنوان ضمیمه شماره (۵)لایحۀ دارالتادیب، شماره ۱۷: شماره ...

قانون تنظیم امور وکلای مدافع : مکتوب نمبر ۷۸۳۲/۲۳-۱۱/۱۳۵۰ مدیریت ارتباط ولسی جرگه ریاست روابط پارلمانی صدارت عظمی: مکتوب نمبر ۳۵۲۶-۱۴دلو ۵۰ شعبه مجلس مدیریت تحریرات دارالانشاء ریاست ولسی جرگه

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-01-01 | 1351|26|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اشتغال به پیشه وکیل مدافع-- فصل سوم داوطلبان وکالت مدافع-- فصل چهارم حقوق وامتیازات وکلای مدافع-- فصل پنجم احکام تادیبی وکلای مدافع. acku_risalah_knf1572_qaaf26_1351_n206_dari_title1.pdf ...

قانون تعقیب ومجازات رشوت : فرمان تقنینی شماره ۱۰۲۰-۴۳۷۹ تاریخ ۱۳-۱۲-۱۳۵۱ حضورشاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|22|ق|HV6301|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv6301_qaaf22_1351_n231_dari_title3.pdf ...

قانون پولیس : فرمان تقنینی شماره ۱۰۲۱- ۴۳۸۰ تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۵۱ حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|22|ق|KNF3000|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف پولیس-- فصل سوم احکام جزایی-- فصل چهارم استخدام – ترفیع- تقاعد و تعقیب عدلی-- فصل پنجم (احکام متفرق). acku_risalah_knf3000_qaaf22_1351_n231_dari_title4.pdf ...

حکم شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان در بارۀ امحای عکس های ذی الروح از اسناد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|85|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay85_1420_n788_dari_title70.pdf ...