صفحه/نتیجه

مقررۀ طرز سپری نمودن حبس تنفیذی منسوبین عسکری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-06-11 | 1391|76|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محدودیت ها-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_k4720_meem76_1391_n1086_dari_title7.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم : مصوبۀ مجلس کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-11-15 | 1393|744|م|HV6433.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شمولیت، نشر و رفع تعزیرات-- فصل سوم مسؤلیت مراجع راپور دهنده-- فصل چهارم دسترسی به وجوه و دارائی های منجمد شده مشمول لست تعزیرات-- فصل پنجم نظارت مراجع راپور دهنده-- فصل ششم تحفظ منافع اشخاص ثالث-- فصل هفتم ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون منع شکنجه : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۸) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-08-06 | 1396|89|ض|KNF4655|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون منع شکنجه، در شماره مسلسل ۱۲۵۶(۲ ثور ۱۳۹۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf4655_zwaat89_1396_n1271_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه نمبر اول قانون تطبیق مجازات حبس در محابس شهر کابل۱۷/۵/۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-31 | 1362|48|ف|K5524|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تطبیق مجازات حبس در محابس، درشماره ۱۹: شماره مسلسل ۵۲۳ (۱۵ جدی ۱۳۶۱)به نشررسیده. acku_risalah_k5524_fay48_1362_n538_dari_title1.pdf ...

ضمیمه ماده ۳۳ قانون صلاحیت و تشکیلات قضایی دولت جمهوری افغانستان : فرمان نمبر ۳۳۴ تاریخ ۱۹/۷/۱۳۵۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-28 | 1352|89|ض|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صلاحیت و تشکیلات قضائی دولت شاهی افغانستان،در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۸۹ (۱۵ میزان ۱۳۴۶ هـ ش) به نشر رسیده. ۲ شماره. acku_risalah_knf1572_zwaat89_1352_n253_dari_title2.pdf ...

تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-08 | 1358|74|ت|KNF470|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت فیصلۀ شماره (۲۴) در جلسۀ تاریخی (۷) حمل ۱۳۵۸ که بصورت فوق العاده در خانه خلق دایر گردید تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری را بداخل شش ماده تصویب نمود."-- از روی ...

فرمان اعادهٔ حقوق اشخاص : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-07 | 1359|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و فرمان اعاده حقوق اشخاص را بداخل هفت ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسه تاریخی ۲۴ حمل ۱۳۵۹ هیأت رئیسه شورای انقلابی به تصویب رسیده ...

نقل فرمان شماره (۶۶۰-۲۳۹۷) مورخ ۱۳ میزان۱۳۴۵ تقنینی پادشاهی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-15 | 1345|78|ن|KNF1587|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1587_noon78_1345_n71_dari_title4.pdf ...