صفحه/نتیجه

پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ کشیدن سگریت : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|92|پ|KNF13|رساله | بیشتر...

"تمام مسؤلین محترم اگاه باشند که در آینده کشیدن سگریت مطلق منع میباشد در قسمت جواز و عدم جواز آن کسی حرف نزند"-- از روی متن. acku_risalah_knf13_pay92_1420_n788_dari_title5.pdf ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم استعمال الفاظ رکیک به مخالفین از طریق مخابره در خطوط مقدم جبهه : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|99|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"محترمین: طوریکه به شما معلوم است، این تحریک صرف و صرف بخاطر رفع و دفع مفاسد و غرض نفاذ و تطبیق شریعت اسلامی بالای تمام اقشاراین ملت اسلامی از جانب طالبان کرام مخلص و با درد به میان آمده است به همین جهت الله تعالی (ج) این توفیق را برایشان داده و فتوح ...

توصیه عالیقدر امیرالمؤمنین در بارۀ بستن دستار به طریقۀ مسنونه : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|97|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"از قرنها بدینسو رسم و رواج طلباء و علماء طور بوده که لباس، اخلاق و افعال ایشان صورتاً و سیرتاً بر شریعت نبوی (ص) برابر بوده حتی اینکه فساق و فجار وقت کدام لباس را رواج می نمودند ایشان از آن جتناب می ورزیدند. مگر متأسفانه همین اکنون بعضی از طلباء و ع ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تعقیب اشخاص دستوری و مخرب شماره: ۳۰۵ تاریخ: ۱/۳/۱۳۷۵ : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمون

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|48|ف|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

"طوریکه در تحریک مقدس اسلامی طالبان اشخاصی پیدا شده اند که به نام طالب میخواهند تحریک را بد نام نمایند، شدت بی جا و اجراات نا مشروع را انجام میدهند بناءً به تمام مسؤلین جد‌أ هدایت داده میشود تا این چنین اشخاص را تعقیب نمایند اگر دستوری باشند به زود ت ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تفکیک وظایف و صلاحیت های کشف و تحقیق شماره ۳۶۷ تاریخ: ۲۲/۲/۱۳۷۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|49|ف|KNF4636|رساله | بیشتر...

"به منظور تأمین بهتر نظم عامه در کشور تفکیک وظایف در بین ادارات امارتی و بصورت خاص چکونگی تفکیک موضوع کشف، تعقیب و تحقیق مجرمین در بین څارنوالی وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات و بالاخره تأمین حقوق اتباع، جلوگیری از شکنجه و تعذیب ...