صفحه/نتیجه

قانون منع شکنجه : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴۶) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-02 | 1396|29|ق|KNF4655|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جلوگیری از شکنجه-- فصل سوم مجازات-- فصل چهارم احکام نهایی. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمۀ شماره (۱) قانون منع شکنجه، در شماره مسلسل ۱۲۷۱ (۶ عقرب ۱۳۹۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf4655_qaaf29_1396_n1256_d ...

قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-01-15 | 1360|225|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"بر حسب حکم فقره اول ماده (۳۷) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تاسیس، تشکیل و صلاحیت ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغان ...

مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۱) تاریخ: ۱۳۹۵/۶/۱: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۵۳) تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۲۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-02 | 1396|79|م|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصول میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجراآت در مورد تعقیب عدلی اتباع خارجی-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1572_meem79_1396_n1256_dari_title3.pdf ...

مقررۀ تنظیم امور نظارت خانه ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۰۴) تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۲۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-02 | 1396|72|م|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مسئولیت ها-- فصل سوم حقوق اشخاص تحت نظارت-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf1572_meem72_1396_n1256_dari_title4.pdf ...

توصیه و پیغام امیرالمؤمنین ملا محمد عمر (مجاهد) در بارۀ خارج نمودن اشخاص بد و مفسد از صفوف تحریک : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|96|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به خاطر دین الله (ج) خبر میدهم کسانیکه یک قدم برضد این تحریک برداشته اند و ثابت شود و یا اشخاصی بدی دیگری باشند و بدی آن ثابت باشد و فساد مینمایند حال به واسطۀ خود را در تحریک داخل کرده باشند یا در دلگی باشند ایشانرا رخصت نمایند تا در خانه های خود ب ...

توصیۀ مقام امارت در بارۀ عدم ارتکاب اعمال نا پسند و غیر شرعی در تحریک : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|97|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

"هرگاه در این تحریک مقدس به خاطر قومیت، قرابت و شناخت اشخاص فاسد را داخل نموده اید یا سلاح را پنهان نموده اید و یا طور دیگر سرقت نموده اید و یا حقوق مسلمانان را تلف نموده باشید و یا به همراه شان ظلم نموده باشید و یا زنا، لواطت و بی نمازی مینمائید و ی ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ خارج نمودن برهنه رویان صفوف تحریک تاریخ ۱۱/۳/۱۳۷۴ : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|99|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"خداوند متحال (ج) عافیت نصیب تان کند، در هر وخت دعا گوی شما میباشم. زندگی فی سبیل الله نصیب تان باشد. الله تعالی در تمام کار ها ناصر و مدد گار شما باشد"-- از روی متن. acku_risalah_knf2720_tay99_1420_n788_dari_title6.pdf ...