صفحه/نتیجه

قانون اصلاح و تربیت اطفال : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۱) تاریخ ۲۲-۱۰-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-25 | 1387|22|ق|KNF515.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بخش های مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل سوم تنظیم مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل چهارم عرضه خدمات در مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل پنجم طرز سپری نمودن مدت حجز-- فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf515_5 ...

قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره: (۲۳۸) تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره: (۱۶۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-11-10 | 1395|28|ق|HV5840.A23|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران-- فصل سوم مجازات جرایم قاچاق انسان مهاجران-- فصل چهارم حقوق مجنی علیه و مهاجران قاچاق شده و حمایت از آنها-- فصل پنجم مکلفیت ادارات ذیربط دولتی در مبارزه با ...

ضمیمۀ شماره (۵) قانون جزاء منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۳۴۷) سال ۱۳۵۵ در مورد جرم اختطاف : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره: (۲۴۰) تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره: (۱۸۴) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-11-10 | 1395|89|ض|HV6602|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء: فرمان شماره (۹۱۰) مورخ (۳۱) سنبله ۱۳۵۵ صدارت عظمي، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۳۴۷(۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_hv6602_zwaat89_1395_n1244_dari_title3.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۴) قانون جزاء : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره: (۲۳۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره: (۱۹۸) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-11-10 | 1395|898|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء، شماره ۱۱: شماره مسلسل ۳۴۷ به نشر رسیده. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء: فرمان شماره (۹۱۰) مورخ (۳۱) سنبله ۱۳۵۵ صدارت عظمي، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۳۴۷(۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800 ...

مقرره منع آزار و اذیت زنان : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-11 | 1394|74|م|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ارائه شکایت در مورد آزار و اذیت زنان– فصل سوم بررسی شکایات مربوط به آزار و اذیت زنان– فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hq1735_6_meem74_1394_n1185_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) قانون اجراآت جزایی منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۳۲) سال ۱۳۹۳ در مورد جرایم تروریستی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۶ تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-27 | 1394|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون اجراآت جزایی، در شماره مسلسل ۱۱۳۲ (۱۵ ثور ۱۳۹۲) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_zwaat89_1394_n1190_dari_title2.pdf ...

قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه مصوبۀ شماره (۱۲۳) تاریخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۳: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبۀ شماره (۱۲۵) تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۴/ ۴/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-05-01 | 1393|999|ق|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

شامل هشت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شفافیت در معاملات مالی – فصل سوم مرکز تحلیل معاملات وراپورهای مالی و کمیسیون عالی هماهنگی – فصل چهارم راپورها و انجماد معاملات – فصل پنجم مصادره – فصل ششم معافیت از مسؤلیت – فصل هفتم جرایم و مجازات – فصل ...