صفحه/نتیجه

قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرو کنترول آن : مصوبه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۸) تاریخ ۳-۹-۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-03-24 | 1389|27|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مراجع رسیدګی به جرایم مسکرات ومواد مخدر-- فصل سوم تلاشی،ضبط وروش های کشف-- فصل چهارم جرایم و مجازات-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3092_qaaf27_1389_n1025_dari_title1.pdf ...

مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنائی : فرمان نمبر (۶۱۲) مورخه ۵ر۱۰ر۱۳۵۲ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-10-05 | 1352|42|م|HV8073|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول عمومیات-- فصل دوم. acku_risalah_hv8073_meem42_1352_n260_dari_title1.pdf ...

قانون ترافیک جاده : فرمان نمبر (۶۶۳) مورخه ۱۷ر۱۰ر۱۳۵۲ مقام صدارت عظمی ښاغلی داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-10-17 | 1352|22|ق|HE369|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف پولیس ترافیک-- فصل سوم قواعد سیر و حرکت-- فصل چهارم امور جواز نامه-- فصل پنجم حمل و نقل اشخاص و محمولات عراده جات-- فصل ششم مکلفیت اشخاص در حادثات ترافیک-- فصل هفتم احکام متفرقه-- هشتم احکام جزائی. ac ...

مقررهٔ مساعدت های حقوقی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررهٔ مساعدت های حقوقی شماره (۱۶)تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-12 | 1387|79|م|K115|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایفو صلاحیت های ادارهٔ مساعدت های حقوقی-- فصل سوم بورد مستقل مساعدت های حقوقی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k115_meem79_1387_n950_dari_title1.pdf ...

تعدیل مواد اول الی ۱۴۴ قانون اجراآت جزائی : فرمان (۳۲) مورخه ۸ر۱ر۱۳۵۲ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-01-15 | 1353|78|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

باب اول دعاوی جزائی، شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول اشخاص دارنده صلاحیت تعقیب و اقامه دعوی جزائی-- فصل دوم اقامه و تکمیل نواقص دعوی جزائی به امر محکمه-- فصل سوم اقامه و تعقیب دعوی از طرف مدعی حق العبد-- فصل چهارم سقوط دعوی جزائی. باب دوم گرد آوری دلایل و اقام ...

مقررات تادیب پولیس : فرمان شماره (۶۳) مورخه ۱۸ حمل ۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-01-31 | 1353|72|م|KNF3000|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تخلفات وظیفوی-- فصل سوم حالات قابل رعایت در تطبیق مویده تادیبی-- فصل چهارم اشخاص و مراجع دارنده صلاحیت تطبیق مویدات تادیبی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3800_meem72_1353_n269_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) قانون اجراآت جزایی در مورد جرایم تروریستی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تو شیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۹۸) تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-16 | 1395|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون اجراآت جزائی، در شماره مسلسل ۱۱۳۲ (۱۵ ثور ۱۳۹۲) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_zwaat89_1395_n1222_dari_title3.pdf ...