صفحه/نتیجه

قانون جزای عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۹) تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-02-10 | 1387|299|ق|K4740|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقره (۱۶) ماده شصت و چهارم و ماده صدم قانون اساسي افغانستان، فیصله شماره (۸۳) هیئت مختلط ولسی جرگه و مشرانو جرگه شورای ملی ج.۱.۱ را مبنی بر تصویب قانون جزای عسکری در (۳) فصل و (۴۸) ماده توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. شامل ۳ فص ...

مقررهٔ تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذمقررهٔ تنظیم امور محابس و توقیف خانه‌ها شماره: (۳۴)مؤرخ: ۱۲/۹/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-10-15 | 1386|92|م|K5524|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز نگهداری محبوسین واشخاص تحت توقیف-- فصل سوم حقوق محبوسین واشخاص تحت توقیف-- فصل چهارم انتقال محبوسین واشخاص تحت توقیف-- فصل پنجم رهائی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k5524_meem92_1386_n935_dari_tit ...

قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم شماره: (۱۱۵)تاریخ: ۴/۱۲/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۲۶۱۵۰)تاریخ: ۴/۱۲/۱۳۸۲ محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-06 | 1382|92|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۱۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم احکام عمومی برای مظنون ومتهم-- فصل سوم راپور جرایم و نقش څارنوال-- فصل چهارم صلاحیت محاکم-- فصل پنجم پولیس عدلی وظایف و صلاحیت های آن-- فصل ششم تحقیقات توسط څارنوال-- فصل هفتم تحقیقات-- فصل هشتم محاکمه-- ف ...

تعدیـــل مواد (۷) و (۸) فرمان شماره سوم شورای انقــلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-01 | 1358|789|ت|KNF1572|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۲۶-۱۲-۱۳۵۷ که در خانه خلق دایر گردید ، تعدیل مواد (۷) و (۸) فرمان شماره سوم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان را بداخل ده ماده تصویب نمود."-- از روی متن. ۱۰ شماره. acku_risalah_knf1 ...

قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-15 | 1358|285|ق|KNF4636|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری د مو کرا تیک افغانستان درجلسه تاریخی ۲۶ر۱۲ر۱۳۵۷ که در خانه خلق دایر گرد ید قانون کشف وتحقیق جرایم ونظارت څارنوالی برقانونیت تطبیق آن را در داخل (۵۱) ماده تصویب نمود."—از روی متن. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل د ...

قانون محکمۀ فوق العاده انقلابی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-06-15 | 1358|298|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۷۷۷» در جلسۀ تاریخی ۹ر۵ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۶۹۲» مورخ ۹-۵-۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. acku_risalah_knf1572_qaaf298_1358_n434_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر شماره (۱۲۱) تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۴:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-15 | 1384|28|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل۸فصل بوده: فصل اول احکام عمومی —فصل دوم و تنظیم مواد مخدر، ادویهٔ روانی و مواد کیمیاوی مورد استعمال در تهیه، تولید و پروسس آنها —فصل سوم اعطاء جواز زرع، تهیه، تولید، توزیع، تجارت و استعمال نباتات مواد و مرکبات مندرج جداول شماره های (۱ ، ۲ ، ۳، و ۴) —ف ...

قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری شماره (۱۱۴) تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲۶۶) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-20 | 1384|223|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

" قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (۷) فصل و (۶۱) ماده تصویب و از جانب ما ذریعهٔ فرمان شماره (۱۱۴) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ توشیح گردیده است، به شما ارسال شد تابه نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام نمائید. acku_risalah_knf13_qaaf223_13 ...

قانون جزای عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون جزای عسکر شماره: (۱۱۵)تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان (۱۸۲۶۷) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-20 | 1384|236|ق|K4740|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی — فصل دوم جرایم و مجازات – فضل سوم احکام نهائی. " قانون جزای عسکری که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۳) فصل و (۴۸) ماده تصویبو از جانب ما ذریعهٔ فرمان شماره (۱۱۵) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ توشیح گردیده است، به شما ارسال شد ...