صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد نکردن کار و خدمت بالای محبوسین تاریخ: ۲/۱۰/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|84|ف|K5524|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k5524_fay84_1422_n797_dari_title23.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تشدید مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق اطفال شماره (۴۷) تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-04-15 | 1383|49|ف|HV6594.4.A34|رساله | بیشتر...

"به منظور تأمین مصئونیت اطفال بمثابهٔ آینده سازان افغانستان عزیز، رفع اضطراب و تشوشات ناشی از آن و تشدید مبارزه علیه باندهای جنایت کار، اختطاف و قاچاق اطفال که منجر به بی ثباتی اوضاع در کشور میگردد، مراتب آتی را منظور میدارم"-- از روی متن. acku_ ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۱۴ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۷۰ در باره عفو و تخفیف محبوسین معلول بمناسبت هفتادو دومین سالگرد استرداد استقلال کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-31 | 1370|94|ف|K5524|رساله | بیشتر...

"به ادامه اقدامات مبتنی بر مشی انسان دوستانه مصالحه ملی بمناسبت هفتادو دومین سالگرد استرداد استقلال کشور و ارجگذاری به فیصله نامه ملل متحد که دهه اخیر را دهه ملل متحد برای حل مسایل معلولین و معیوبین نامگذاری نموده مطابق حکم فقره هشتم ماده هفتادو پنجم ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۲۰۰ تاریخ ۶/۲/۱۳۶۸ در باره عفو محبوسان به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|44|ف|K5524|رساله | بیشتر...

"به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب ثور و به ادامه اقدامات مبنی بر مشی مصالحه ملی مطابق حکم فقره (۸) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان عفو باقیمانده میعاد حبس (۴۸) تن محبوسان جنایی ذکور واناث مرکز و ولایات کشور مندرج (هفت) ورق لست های شهرت مکمله آ ...

قانون وکلای مدافع : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۷۳) تاریخ ۱۲-۷-۱۳۸۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۱) تاریخ ۴-۹-۱۳۸۶: جمهوری اسلامی افغانستان دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی شماره (۴۴۸۱) تاریخ ۷-۹-۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-09-26 | 1386|29|ق|K115|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اشتغال به وکالت دفاع-- فصل سوم حقوق و وجایب وکلای مدافع-- فصل چهارم احکام تأدیبی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "قانون وکلای مدافع که طبق حکم ماده (۱۰۰) قانون اساسی و طی مصوبهً شماره (۷۳) هیئت مختلط ولسی ...

قانون طب عدلی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبهٔ شورای ملی در مورد قانون طب عدلی شماره (۸۷) تاریخ ۸-۳-۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ توشیح قانون طب عدلی شماره (۳۵) تاریخ ۲۷-۳-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-03-29 | 1386|62|ق|K3601|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم معاینات عدلی طبی-- فصل چهارم احکام متفرقه. "مطابق حکم مادهٔ صدم قانون اساسی، هیئت مختلط شورای ملی (مرکب از پنج پنج عضو از هر جرگه) قانون طب عدلی را به تاریخ ۸ ماه جواز سال ۱۳۸ ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۱۹ تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۸ در باره عفو محبوسان بمناسبت حلول عید سعید فطر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-15 | 1368|49|ف|KZ7128|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz7128_fay49_1368_n695_dari_title4.pdf ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۱۲۹ مورخ: ۲۰ / ۴/ ۱۳۶۶ در باره ضمیمه شماره سوم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|499|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان با نظرداشت تعدیلات در تشکیل ریاست ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغانستان که بنا بر حجم کار بعمل آمده بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می دارد:"—از روی متن فرم ...

قانون محابس و توقیف خانه ها : فرمان جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۵) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۲۱۹) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-10 | 1384|298|ق|K5524|رساله | بیشتر...

"قانون محابس و توقیف خانه ها را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۳) مؤرخ ۴/۸/۱۳۸۳ از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۸) فصل و (۵۴) ماده تصویب و به اساس مصوبه شماره (۵) مؤرخ ۵/۲/۱۳۸۴ تائید گردیده است، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول ...