صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۳۰۵) تاریخ ۱-۳-۱۳۷۵ به برادران محترم مسوول تحریك طالبان اسلامي افغانستان! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-03-01 | 1376|89|ف|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

"طوریکه در تحریك مقدس طالبان اسلامي افغانستان اشخاص پیدا شده اند که به نام طالب میخواهد تحریك را بدنام نماید، شدت بی جا و اجراات نامشروع را انجام میدهد. بناً به تمام مسوولین جداً هدایت داده میشود، تا این چنین اشخاص را تعقیب نماید، اگر دستوری باشد به ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۴۱ تاریخ ۷/۲/۱۳۷۶ به شورای محترم سرپرست امارت اسلامی افغانستان! /

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1376-02-07 | 1376|45|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. ۲ شماره. acku_risalah_ds357_5_fay45_1376_n783_dari_title12.pdf ...

مقرره تنظیم اجراات اداره امر باالمعروف و نهی عن المنکر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-08-15 | 1376|72|م|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام نهائی. تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه تخمینی در فهرست نویسی انتخاب گردید. acku_risalah_knf469_mee ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامي افغانستان تاریخ ۱۰-۴-۱۳۷۵ به تمام طالبان، ولسوالان، و والیان محترم! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-10 | 1376|98|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

طوریکه به شما قبلاً نیز خبر داده شد. که زرع بنگ منع میباشد هیچکس نمي تواند، بنگ را کشت نماید. حال باز هم باري شما مینویسم و به توصیه من باید عمل شود. و آن اینکه هر کس در هر جا که بنگ را کشت نموده، باید شکسته شود، و زارعین بنگ باید بدانند که ابتداء خودشان ...

فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان تاریخ ۳۰/۵/۱۳۷۵ به والي صاحبان، ولسوال صاحبان و مسوولین محترم تمام محاکم ولایات تحت اثر تحریك اسلامي طالبان افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-05-30 | 1376|88|ف|K2100|رساله | بیشتر...

"به اساس هدایت فرمان خاص مقام امارت تحریك اسلامي طالبان، تمام آن فیصله هاي که محاکم ابتدائیه آنرا صادر نماید، و جانبین موضوع به آن قناعت نه نمایند، باید عملي نشود، تا که حق مرافعه و تمیز آن فوت نگردد، همینطور فیصله مرافعه هم اگر جانب مقابل تمیز طلب ب ...

فرمان امارت اسلامي افغانستان شماره ۳۶۷ تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۶ : د افغانستان د اسلامی امارت د ۲۲/۲/۷۶ نیټی ۳۶۷ مه ګڼه فرمان د ټولو هغو قوانینو د انفاذ په هکله چی د اسلامی شریعت او حنفی فقي سره مغایرت ونلری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-02-22 | 1376|88|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"به منظور تامین بهتر نظم عامه در کشور تفکیك وظایف در بین ارگانها و ادارات حکومتي و بصورت خاص چگونگی تفکیك موضوع کشف، تعقیب و تحقیق مجرمین در بین څارنوالي وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و ریاست عمومي استخبارات و بالاخره تامین حقوق اتباع، جلوگیري از شکن ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل مادهٔ پنجم قانون وکلای مدافع شماره (۲۶) تاریخ ۱۹-۳-۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-25 | 1384|48|ف|K115|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۱۰) مؤرخ ۲/۳/۱۳۸۴ شورای وزیران تعدیل مادهٔ پنجم قانون وکلای مدافع منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۷۸۶) سال ۱۴۲۰ هـ. ق به متن ذیل تعدیل گردد."—از روی متن فرمان. acku_risalah_k115_fay48_1384_n854_dari_title2.pdf ...