صفحه/نتیجه

پیغام امیرالمؤمنین در مورد جلوګیري از کشت تریاک شماره: (۹۵) تاریخ: ۱۴/۷/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|97|پ|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_pay97_1421_n795_dari_title19.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوګیری از منکرات و کارهای ناپسند در جنګ شماره: (۴۴) تاریخ: ۱۲/۷/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay48_1421_n795_dari_title22.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀعدم سرپرستی مدارس، از جانب مؤسسات خارجی به مقام محترم شورای سرپرست! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|KNF13|رساله | بیشتر...

"طوریکه دیده میشود، بعضی از مدارس در کشور از طرف مؤسسات خارجی تحت سرپرستی قرارداده شده است و معاش هم از طرف همین مؤسسات به استا‌ذان داده میشود، به این ارتباط هدایت ذیل داده میشود"-- از روی متن. ۳ شماره. acku_risalah_knf13_hay88_1422_n799_dari_ti ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ جلوگیری از رشوت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|49|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

: "در این شکی نیست که در یک نظام اسلامی غدر، خیانت و رشوت گرفتن ضربۀ شدید به اهداف و آرمانهای این نظام وارد می نماید و سبب نارضایتی خداوند (ج) و ناکامی نظام اسلامی میگردد"-- از روی متن. acku_risalah_knf13_fay49_1422_n799_dari_title27.pdf ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان : د عالیقدر امیر المؤمنین مجاهد ملا محمـد عمر آخند توصیه او پیغامونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-08-15 | 1376|95|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"بعموم برادران طلاب کرام افغانستان"-- از روی متن. تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه تخمینی در فهرست نویسی انتخاب گردید. acku_risalah_ds357_5_tay95_1376_n783_dari_title1_7.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۴۹۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۶ به تمام قضات محترم محاکم شرعی امارت اسلامی افغانستان! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-03-13 | 1376|46|ف|K2100|رساله | بیشتر...

"به اساس هدایت خاص فرمان مقام امارت، دعاوی حقوقی، بعد از گذشت پانزده سال و عدم دعوی مدعی، درین مدت قابل سمع نمی باشد. در مورد مسمع دعوی حقوقی، با وجود عذر شرعی. مدت چهار ده ساله رژیم کمونیستی، هم عذر شرعی پنداشته شود. البته هر گاه مقام امارت لازم دان ...

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال : فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون رسیدگی به تخلف اطفال شماره: (۴۶) تاریخ: ۱۹/۱۲/۱۳۸۳: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۷۶۵) تاریخ: ۱۹/۱۲/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-03 | 1384|29|ق|KNF515.5|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کشف و تحقیق جرایم اطفال-- فصل سوم طرز محاکمه اطفال-- فصل چهارم وظایف مراکز اصلاح و تربیت اطفال و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی-- فصل پنجم طرز برخورد با اطفال دارای روش و سلوک غیر عادی—فصل ششم کمک به اطفال نیاز ...

قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۲۱۷) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-02-31 | 1384|29|ق|K3367|رساله | بیشتر...

"قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان را که به اساس مصوبهٔ شماره (۴) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۸۴ از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (۷) فصل و (۷۷) ماده تصویب گردیده است توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام ...