صفحه/نتیجه

فرمان مؤرخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ هـ.ق عالیقدر امیرالمؤمنین در بارۀ نه تراشیدن و کوتاه نه کردن ریش به تمام مسئولین ملکی و نظامی ادارات امارت اسلامی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|49|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شما به کُلیه منسوبین (مامورین، اجیران و افسران) هدایت بدهید که از تراشیدن و کوتاه کردن ریش طور جدی اجتناب نمایند و ریش خود را مطابق شریعت غرای محمدی (ص) بگذارند"-- از روی متن. acku_risalah_ds357_5_fay49_1422_n799_dari_title10.pdf ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم استعمال الفاظ رکیک به مخالفین از طریق مخابره، در خطوط مقدم جبهه تاریخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ هـ.ش به طالبان کرام و تمام برادارن مسئولین محترم! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|96|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"محترمین! طوریکه به شما معلوم است، این تحریک صرف و صرف بخاطر رفع و دفع مفاسد و غرض نفاذ و تطبیق شریعت اسلامی بالای تمام اقشار این ملت اسلامی از جانب طالبان کرام مخلص و بادرد، به میان آمده است به همین جهت الله تعالی (ج) این توفیق را برایشان داده و فتو ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تعقیب اشخاص دستوری و مخرب شماره (۳۰۵) تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ هـ.ش به تمام برادران محترم مسئولین تحریک اسلامی طالبان! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|42|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"طوریکه در تحریک مقدس اسلامی طالبان اشخاصی پیدا شده اند که به نام طالب میخواهند تحریک را بد نام نمایند، شدت بی جا و اجراآت نا مشروع را انجام میدهند، بناًء به تمام مسئولین جداً هدایت داده میشود تا این چنین اشخاص را تعقیب نمایند، اگر دستوری باشند به زو ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ نه تراشیدن و کوتاه ننمودن ریش شماره (۳۴۰۹) تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۵ هـ.ش به تمام والی صاحبان و ولسوال صاحبان محترم! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|482a|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه در افغانستان ګناه کبیره آشکار ریش تراشیدن و ریش قطع کردن صورت می ګیرد در حالیکه ما اختیار کامل داریم، فتوای فتاوای عالمګیری است که هر کسیکه اختیار دارددفع منکر بالایش واجب میګردد، بدین لحاظ آرزو مندیم هر والسوال در والسوالی خویش و والی د ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوګیری از کشت کوکنار شماره: (۲۲) تاریخ: ۲۱/۵/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|47|ف|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_fay47_1421_n795_dari_title17.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد منع زرع تریاک شماره: (۴۸) تاریخ: ۱۴/۷/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|472|ف|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_fay472_1421_n795_dari_title18.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره: ۱۰۲ مورخ: ۲۱/۳/۱۳۶۶ درباره ضمیمه شماره چارم قانون محکمه اختصاصی انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-31 | 1366|48|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون محکمهٔ اختصاصی انقلابی، در شماره ۲: شماره مسلسل ۴۴۹ (۳۱حمل ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_knf1572_fay48_1366_n642_dari_title3.pdf ...