صفحه/نتیجه

موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۸۳) تاریخ ۱۸-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شوری ملی ولسي جرگه شماره (۲۸۳) تاریخ ۲۷-۶-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۷) تاریخ ۲۹-۸-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|822|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسي، موافقتنامۀ تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۳) مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۸۳) مؤرخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ مشرانو جرگه به داخل (۱) مقدمه، (۴) فصل و (۲۷) ما ...

منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۰۰) تاریخ ۷-۱-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسي جرگه شماره (۲۹۷) تاریخ ۲۳-۱۰-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۷-۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|859|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) به اساس مصوبه شماره (۲۹۷) مؤرخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۳۰۰) مؤرخ ۷/۱/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۱) مقدمه و (۱۱) ماده ت ...

کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعات مسلحانه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۰) تاریخ ۱۹-۵-۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-12-16 | 1394|99|ک|DS353|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعات مسلحانه که بر اساس مصوبات شماره (۱۳۱) مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ ولسی جرگه و شماره (۱۲۹) مؤرخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل یک مقدم ...

کنوانسیون میناماتا در مورد سیماب : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|989|ک|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۴۷) مؤرخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۴۵) مؤرخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی پیرامون کنوانسیون میناماتا در مور سیماب را که در یک مقدمه، (۳۵) ماده و (۵) ضمیمه تصدیق گردیده ...

معاهدۀ مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و داری معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰۷) تاریخ ۱۲-۱۱-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|684|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، معاهده مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و دارای معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی را که بر اساس مصوبهٌ شماره (۲۵۲) مؤرخ ۱۰/۹/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۵۱) مؤرخ ۱۴/۱۰/ ...

یاد داشت تفاهم میان جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری ها در عرصه مهاجرت : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۱) تاریخ ۴-۱۲-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|24|ی|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و فقرۀ (۲) ماده صدم قانون اساسی افغانستان، فیصلۀ شماره (۲۶۲) مؤرخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی را پیرامون یاد داشت تفاهم میان جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری ها در عرصه مهاجرت ط ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس : مصوبه کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۹) تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-07-10 | 1399|74|ت|KNF2430|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت ماده هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۳/۶/۱۳۹۹ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) ماده تصویب گردیده ا ...

تعدیل برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۹) تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-02 | 1396|742|ت|KNF2430|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی، تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس را که به اساس فیصلۀ شماره (۲۹۲) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۳) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فر ...

مقررۀ تطبیق سیستم حمل ونقل بین المللی جاده ای (TIR system) : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۳۶) تاریخ ۲۳-۵-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-06-05 | 1398|726|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تطبیق سیستم حمل ونقل بین المللی جاده ای (TIR System) را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۳) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد تأمین امنیت پل ترمذ- حیرتان : ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۰۶) تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۷: ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۰۰) تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۷: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۲۵۸) تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-22 | 1397|88|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ ماده (۶۴) قانون اساسی موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد تأمین امنیت پل ترمذ- حیرتان را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۰۰) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۳۰۶) مؤرخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ مشرانو ...