صفحه/نتیجه

توافقنامه بیست و یکمین کنفرانس اعضای پاریس کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۰۸ تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۶ | 1396-12-19 | 1396|92|ت|K3585.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_k3585_5_tay92_1396_n1288_Dari_title1.pdf ...

توافقنامۀ کشور میزبان میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و داکتران بدون سرحد (MSF) : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۷۷) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۲۸۱) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۷۴) تاریخ ۱۹-۹-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|92|ت|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"طرح موافقتنامۀ کشور میزبان میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و داکتران بدون سرحد (MSF) به بر اساس مصوبۀ شماره (۲۸۱) مؤرخ ۲۱/۴/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۷۷) مؤرخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۱) مقدمه، (۱) ضمیمه و (۱۵) ماده تصدیق بنا ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد محلات بازرسی مرزی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۰۷) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۳۰۱) تاریخ ۲۹-۱-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۹) تاریخ ۲۱-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|82|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در مورد محلات بازرسی مرزی را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۰۱) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۰۷) مؤرخ ۳۰/۲/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی ...

اساسنامه محکمه جزایی بین المللی (اساسنامه روم) کنفرانس دیپلوماتیک نماینده گان تام الاختیار سازمان ملل متحد پیرامون تأسیس محکمۀ جزایی بین المللی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۸۱: حکم جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۷۴) ۲۲-۱۱-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-11 | 1397|52|الف|KZ7288.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ بخش بوده: بخش اول تأسیس محکمه—بخش دوم صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوا و قوانین حاکم-- بخش سوم اصول کلی حقوق جزأ—بخش چهارم ترکیب و نحوۀ مدیریت محکمه – بخش پنجم تحقیقات و تعقیب عدلی – بخش ششم محاکمه – بخش هفتم مجازات – بخش هشتم مرحله استیناف خواهی و ت ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۰) تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|729|ت|K3276|رساله | بیشتر...

" به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۹) مؤرخ ۲۰/۸/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۹۰) مؤرخ ۷/۹/۱۳۹۶ مشران ...

قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۰ تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-11 | 1394|29|ق|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ویزه– فصل سوم انواع محصول ویزه– فصل چهارم حقوق و مکلفیت های اتباع خارجی– فصل پنجم مکلفیت های ادارات – فصل ششم مکلفیت های مسئولین اقامتگاه اتباع خارجی– فصل هفتم احکام جزایی – فصل هشتم احکام متفرقه. acku_risa ...

سند پذیرش پروتوکول تعدیل موافقتنامه مراکش در مورد تأسیس سازمان تجارت جهانی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۹۶) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۵: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۹۴) تاریخ ۲۹-۳-۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۹) تاریخ ۵-۴-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|94|س|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۱۹۴) مؤرخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۱۹۶) مؤرخ ۱/۴/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی، مبنی بر تصدیق (سند الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به سازمان تجارت جهانی) را، توشیح می دارم.&q ...

مقررهٔ اعزام کارگران به خارج از کشور : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲)تاریخ ۱۰/۷/۱۳۸۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-08-30 | 1385|72|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اعزام و استخدام-- فصل سوم مکلفیت ها و صلاحیت های وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین-- فصل چهارم احکام متفرقه. "مقررهٔ اعزام کارگران به خارج از کشور که بداخل (۴) فصل و (۱۱) ماده از طرف شورای وزیران ...

تعدیل مادۀ پنجم منشور صندوق انکشافی سارک : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۶۵) تاریخ ۷-۳-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسي جرگه شماره (۲۷۰) تاریخ ۳۰-۱-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۷) تاریخ ۲۰-۴-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|74|ت|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۷۰) مؤرخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۶۵) مؤرخ ۷/۳/۱۳۹۶ مشرانو جرگه شورای ملی را پیرامون تعدیل بند (الف و ب) مادهٔ پنجم منشور صندوق انکشافی سارک که در دو بند تصدیق گردیده ا ...

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۷۸) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسي جرگه شماره (۲۸۰) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|99|ک|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و پروتوکول اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز را که به اساس مصوبۀ شمار ...