صفحه/نتیجه

قانون پاسپورت : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-25 | 1359|29|ق|K3273|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۵/۲۷ خویش، فیصله شماره (۲۴۶۳) مورخ ۱۳۵۹/۵/۱۱ شورای وزیران را در مورد قانون پاسپورت بداخل هشتاد و پنج ماده تائید و تصویب نمود."—از روی متن. شامل 8 فصل بوده: فصل اول: احکام ع ...

قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۸) تاریخ ۱۳۶۴/۲/۱۵ درباره تصویب قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-02-15 | 1365|29|ق|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)، فصل دوم (حصول تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان)، فصل سوم (ترک ، سلب و اعاده تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان)، فصل چهارم (طرز حل و فصل مسایل مربوطه به تابعیت)، فصل پنجم (احکام نهایی). acku_risalah_knf2430_qaaf29 ...

قانون پاسپورت : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|K3273|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۸۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پاسپورت سیاسی-- فصل سوم پاسپورت خدمت-- فصل چهارم پاسپورت تحصیلی-- فصل پنجم پاسپورت عادی—فصل ششم موانع صدور پاسپورت—فصل هفت ...

معاهده منع تعبیه سلاح ذروی و دیگر سلاح دارائی قدرت تباه کننده در بستر بحر کف اوقیانوس و زمین زیر آن : فرمان نمبر ۳۶۷۱ مؤرخه ۱۸-۱۲-۴۹ مقام رفیع صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۰۹۹-۴۰۶۴ مؤرخ ۱۷/۱۲/۴۹ حضور مبارک شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-18 | 1349|62|م|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۴ جلسه تاریخ ۱۰ر۱۲ر۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به معاهده منع تعبیه سلاح ذروی و دیگر اسلحه ذروی دارای قدرت تخریبی زیاد در بستر ابحار بداخل یازده ماده که منظوری آن به وقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور ...

میثاق علیه تبعیض در تعلیم و تربیه : فرمان نمبر ۳۶۶۸ مؤرخ ۱۸-۱۲-۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۰۹۸۰- ۴۰۶۳ مؤرخ ۱۷ حوت حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-18 | 1349|48|ف|K3740.A4196|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۳ جلسه تاریخی ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به الحاق افغانستان به میثاق علیه تبعیض در تعلیم و تربیه بداخل (۱۹) ماده منعقدۀ ۱۴ دسمبر ۱۹۶۵ در مقر یونسکو که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده (۷۷) قانون اساسی از حضور ما ...

قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی در جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان درباره تصویب قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درجمهوری د موکراتیک افغانستان ۲۷/۱۱/۱۳۶۱، شهرکابل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-02-15 | 1362|29|ق|G155.A25|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۸ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۳، فصل دوم (انواع ویزه ومدت اعتبار آن) ماده ۴-۱۸، فصل سوم (محصول ویزه) ماده ۱۹-۲۱، فصل چهارم (حقوق و مکلفیت های تبعه خارج ...