صفحه/نتیجه

فرمان شماره (۱۲۲۶) مورخ سیزدهم سنبله سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : منضمه ماده پانزدهم ضمیمه نهم اصولنامه پاسپورت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-06-17 | 1356|458|ف|K3273|رساله | بیشتر...

"منضمه ماده پانزدهم ضمیمه نهم اصولنامه پاسپورت"—عنوان از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان ضمیمه نمره نهم اصولنامه پاسپورت، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۱۹ (۱۱ قوس ۱۳۵۴) به نشر رسیده. acku_risalah_k3273_fay458_1356_n373_dari_title1.pd ...

موافقتنامه همکاری فرهنگی وفنی بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوریت فرانسه : نقل فرمان شماره (۶۰۱-۲۲۰۵) مؤرخ ۲۳-۶-۱۳۴۵تقنینی پادشاهی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-01 | 1345|82|م|KZ1301|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول همکاری فرهنگی-- فصل دوم همکاری علمی و فنی-- فصل سوم. acku_risalah_kz1301_meem82_1345_n70_dari_title1.pdf ...

میثاق قونسلی بین جمهوری افغانستان و جمهوری سوسیالیستی ویتنام : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۸)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره ۱۲۲ تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-15 | 1367|92|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_kz935_a71930_meem92_1367_n677_dari_title1.pdf ...

فیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : میثاق جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات(منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره(۴۳۱)مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|96|ف|TL725.3.T7|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۱ر۸ ر۱۳۸۵ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره ((۳۶)) مورخه ۱ر۸ر۱۳۵۸ میثاق جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات مصوبه سال ۱۹۷۰ سازمان هو ...

میثاق وین راجع به مناسبات دیپلوماسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-15 | 1344|92|م|KZ3410|رساله | بیشتر...

این میثاق با ادامه ماده ۲۶-۵۳ در شماره ۲۰: شماره مسلسل ۴۲، صفحه ۲-۷ تحت عنوان: میثاق وین راجع به مناسبات دیپلوماسی (۲) به نشر رسیده. این میثاق از ماده ۱-۲۵ ملغی بوده و از ماده ۲۶-۵۳ نافذ میباشد. acku_risalah_kz3410_meem92_1344_n41_dari_title1.pdf ...

موافقت نامۀ همکاری فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان وجمهوریت سوسیالستی چکوسلواکیا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-30 | 1344|82|م|JZ1251|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jz1251_meem82_1344_n42_dari_title1.pdf ...

موافقت نامه در مورد تاًسیس رابطه توامیت بین پوهنتون کابل و پوهنتون راینیش فیدریش ویلهلم بن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-10-15 | 1344|82|م|LG21.K3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lg21_k3_meem82_1344_n43_dari_title1.pdf ...

موافقت نامه در مورد تأسیس رابطۀ توأمیت بین پوهنتون کابل و پوهنتون کلن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-10-30 | 1344|827|م|LG21.K3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lg21_k3_meem827_1344_n44_dari_title1.pdf ...

اعلامیه مشترک افغانستان و اتحاد شوروی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-11-21 | 1344|67|الف|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_alif67_1344_n46_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه همکاری اقتصادی و تخنیکی بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-07 | 1344|82|م|DS357.6.C5|رساله | بیشتر...

"حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین بمقصد انکشاف همکاری اقتصادی و تخنیکی مملکتین بمراتب آتی الذکر موافقت نمودند:"-- از روی متن موافقت نامه. acku_risalah_ds357_6_c5_meem82_1344_n47_dari_title2.pdf ...