صفحه/نتیجه

نظرکمیسیون مختلط دربارۀ ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق وامتیازات مجروحین، معلولین وبازماندگان شهدا دربارۀ پرداخت حقوق تقاعد محصلین و متعلمین موسسات نظامی و مداومین کورسهای افسری موسسات تعلیمی وکورسهای خورد ضابطی قوای مسلح : فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره (۲۰) تاریخ ۱۰-۱-۱۳۷۰ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|64|ن|HQ1062|رساله | بیشتر...

"متکی بحکم فقره (۲) ماده هفتاد وپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه هئیات مختلط مجلسین شورای ملی دربارۀ ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین وبازماندگان شهدا در مورد پرداخت حقوق تقاعد محصلین ومتعلمین موسسات نظامی و مداومین کورسه ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۷۲) تاریخ ۷-۵-۱۳۷۰ درمورد حذف تعدادی از نشانها و مدالها ازقانون نشانها، مدالها والقاب افتخاری جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۷۱۸) تاریخ ۲۷-۵-۱۳۷۰ درباره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-07-30 | 1370|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده (۱۰۴) قانون اساس ج.ا، فرمان تقنینی شماره (۷۲) مورخ ۷/۵/۱۳۷۰ شورای وزیران ج.ا، که درمورد حذف تعدادی از نشانها ومدالها ازقانون نشانها، مدالها والقاب افتخاری، وضع گردیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این حذف تحت عنو ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تدویر لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی شماره (۳۴) تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|48|ف|KNF2050|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2050_fay48_1382_n811_dari_title1.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس کمیسیون مؤقت تنظیم انتخابات شماره: (۳۹(تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2050_fay482_1382_n811_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس دفتر مشترک تنظیم انتخابات شماره: (۴۰)تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2220_fay48_1382_n811_dari_title3.pdf ...

قانون احزاب سیاسی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون احزاب سیاسی و مقررۀ طرز ثبت احزاب سیاسی شماره (۷۳)تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۲۵۹) تاریخ ۲۲/۷/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-07-26 | 1382|29|ق|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز تأسیس و ثبت احزاب-- فصل سوم امور مالی-- فصل چهارم انحلال حزب سیاسی-- فصل پنجم احکام نهائی. "قانون احزاب سیاسی بداخل (۵) فصل و (۲۵) ماده و مقررۀ طرز ثبت احزاب سیاسی بداخل (۳) فصل و (۱۰) ماده که از طرف ...

مقررهٔ طرز ثبت احزاب سیاسی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون احزاب سیاسی و مقررۀ طرز ثبت احزاب سیاسی شماره: (۷۳)تاریخ:۲۲/۷/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۴۲۵۹)تاریخ:۲۲/۷/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-07-26 | 1382|74|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بررسیدرخواست و مراحل ثبت آن-- فصل سوم احکام نهائی. "قانون احزاب سیاسی بداخل (۵) فصل و (۲۵) ماده و مقررۀ طرز ثبت احزاب سیاسی بداخل (۳) فصل و (۱۰) ماده که از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس ...