صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارهٔ ضمیمهٔ قانون نشانها و مدالها منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۷۹۷) مؤرخ ۲۲-۸-۱۴۲۲ هـ.ق در بارهٔ اجرای آنعده از نشانها و مدالها که فعلاً در وزارت مالیه موجود است شماره (۱۲۵) تاریخ ۲۳-۵-۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-10-22 | 1381|48|ف|CJ5588 A34|رساله | بیشتر...

"بمنظور قدردانی از انجام خدمات فوق العاده در راه تحکیم استقلال، حاکمیت ملی، دفاع از تمامیت ارضی کشور، تأمین صلح و امنیت، سهم گیری بارز در جهات اساسی انکشاف اقتصادی، اجتماعی و انجام سایر خدمات از قبیل فرهنگی، آموزشی، تربیتی و علمی به منسوبین ملکی و نظ ...

قانون سازمانهای اجتماعی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۵۲) تاریخ:۵/۸/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-10-22 | 1381|29|ق|JQ1767|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبۀ شماره (۴۲/۱۲) مؤرخ ۲۵/۶/۱۳۸۱ مجلس عالی وزراء که قانون سازمانهای اجتماعی در چهار فصل و بیست و پنج مادۀ تصویب شده و به موجب فرمان شماره (۱۵۲) مؤرخ ۵/۸/۱۳۸۱ از جانب ما منظور گردیده است، به شما فرستاده شد تا به نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام ...

تعدیل اجزای ۳و۴ فقره (۱) ماده چهل ویکم قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۶۴۴ مورخ- ۳۱- اسد سال ۱۳۶۶ : فرمان تقنینی شورای وزیران ج- ا شماره- ۶۲- تاریخ- ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ دربارۀ تعدیل اجزای (۳و۴) ماده (۴۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره- ۱۶۶۰ تاریخ- ۳/۱۲/۶۹ دربارۀ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|ت|KNF1364|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۶۲) مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ شورای وزیران را که بتاسی ازحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی دربارۀ تعدیل اجزای (۳و۴) ماده (۴۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری وضع نموده، توشیح میدارم"-- از روی متن ف ...

قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۸۸) تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-12-22 | 1381|29|ق|K3256|رساله | بیشتر...

"قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۳) فصل و (۲۹) مادۀ تصویب و از جانب ما منظور گردیده است، به شما ارسال شد، تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مک ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره ایزاد در ضمیمه شماره (۱) قانون نشانها و مدالها منتشره جریده رسمی شماره (۸۰۲) مورخ ۲۸-۳-۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در بارۀ انفاذ ضمیمۀ شماره (۱) قانون نشانها و مدالها، منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۷۹۷) شماره: (۳۶۰) تاریخ: ۲۶/۳/۱۳۸۱، در شماره مسلسل 802 (28 جوزا 1381) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5588_a34_fay48_ ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۲۰۶) تاریخ ۴-۱۲-۱۳۸۱ ضمیمه نمبر سوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری منتشره جریده رسمی شماره (۷۹۷) مورخ ۲۲-۸-۱۴۲۲ هـ.ق در باره انفاذ دو نوع مدال موجود در وزارت مالیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|42|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان، در شماره مسلسل 797 (8 صفرالمظفر 1422) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5588_a34_fay42_1382_n806_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در رابطه به ایزاد در فرمان شماره (۱۵۰) مؤرخ ۹-۲-۱۳۸۱ ریاست ادارۀ مؤقت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|482a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482a_1381_n802_dari_title14.pdf ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد عودت باعزت مهاجرین شماره (۲۹۷) تاریخ ۱۳-۳-۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv640_5_a28_fay48_1381_n802_dari_title15.pdf ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در بارۀ انفاذ ضمیمۀ شماره (۱) قانون نشانها و مدالها، منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۷۹۷) شماره (۳۶۰) تاریخ ۲۶-۳-۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

ایزاد این قانون تحت عنوان فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره ایزاد در ضمیمه شماره (۱) قانون نشانها و مدالها منتشره جریده رسمی شماره (۸۰۲) مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ شماره: (۲۰۵) تاریخ: ۴/۳/۱۳۸۱، در شماره مسلسل ۸۰۶ (۳۱ حمل ۱۳۸۲) به نشر رسیده. قانون اصلی ...