صفحه/نتیجه

فرمان شورای انقلابی جمهورِی دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۴) تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ در باره تشکیل هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|482a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی ج. د. ا متکی بحکم بند چهارم ماده سی و هفتم و حکم ماده چهل و دوم اصول اساس ج. د. ا تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf2720_fay482a_1365_n615_dari_title2.pdf ...

مصوبه شورای انقلابی جهموری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۱۰) مورخ ۲۶-۱۰-۱۳۶۴ در باره کمیسیون تسوید قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|68|م|KNF2050|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان با اتکاء بر ارزشهای اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ، تزس های دهگانه مورخ 18 عقرب 1364 و اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risala ...

مقرره کمیسیونهای دایمی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۱۲) ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ در باره تصویب مقرره کمیسیون های دایمی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|74|م|JQ1766|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-7، فصل دوم (طزر ایجاد کمیسیونهای دایمی)ماده 8-12، فصل سوم (مسایل شامل صلاحیت کمیسیون های دایمی)ماده 13-21، فصل چهارم (حقوق ووظایف کمیسیونهای دایمی)ماده 22-34، فصل پنجم (تقرر کار کمیسیونهای دایمی) ماده 35-48، ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره دوم قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲-۸-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|89|ض|DS357.5|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری د موکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۴۹۱: تحت عنوان قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۷) مورخ: ۸-۷-۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366|48|ف|KNF2516|رساله | بیشتر...

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۶۶ خویش با در نظر داشت گزارش هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ساحه تقنینی و سایر اجراآت ایکه در فاصله بین دو اجلاس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت گرفته تصویب ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸) مورخ ۸-۷-۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366|48|ف|JQ1767|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به اساس پیشنهاد هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۶۶) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"--از روی متن فرمان. acku_risalah_jq1767_fay48_1366_n656_dari_ ...

مقرره طرز بررسی درخواست در مورد تاسیس و ثبت احزاب سیاسی : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۲۶۰ مورخ: ۷/۸/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366|74|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز بررسی درخواست در مورد تاسیس و ثبت احزاب سیاسی-- فصل سوم انحلال حزب سیاسی و الغای ثبت-- فصل چهارم حکم نهائی. 4 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 26 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_ris ...