صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۴۱ تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۰ در باره تعیین ۲۶ دلو بحیث روز نجات ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482_1370_n761_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۴۰ تاریخ ۱/۷/۱۳۶۹ درباره الغای مصوبه شورای وزیران در مورد مقرره طرز تاسیس ثبت و انحلال احزاب سیاسی : مصوبه شورای قانون اساسی جمهوری افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۲۵/۶/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|48|ف|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

4 شماره. "بتاسی از حکم فقره (۱۷) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی الغای مصوبه شماره (۱۵۹) مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا درباره منظوری مقرره طرز تاسیس ثبت و انحلال احزاب سیاسی که عدم مطابقت احکام آن با قانون اساسی از طرف شورای قانون اساسی تثبیت گردیده ...

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۲-۳-۱۳۶۹ ضمیمه (۱) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۰۵۸) تاریخ ۱۸-۷-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|68|م|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی ج.ا، مصوبه مجلس سنای شورای ملی در مورد ضمیمه (۱) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان را که قبلا طی فرمان تقنینی شماره (۱۹) مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۷ شورای وزیران ج.ا، بداخل چهار ماده منظور گردیده توشی ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع نشان انقلاب ثور (د ثور انقلاب) ۲۷-۲-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|48|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay48_1361_n521_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع مدال صداقت 27 / 2 /1361 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|482|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay482_1361_n521_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع نشان افتخاری 27/2/1361 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|49|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay49_1361_n521_dari_title4.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره دوم قانون نشان ها ومدالهای جمهوری د موکراتیک افغانستان ۲۷-۲-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|482a|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره فوق ال ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۳ (مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ درباره توسعه ترکیب شورای انقلابی ج. د. ا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی متکی به حکم فقره دوم مادۀ سی و ششم اصول اساسی ج. د. ا تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_fay482_1365_n615_dari_title1.pdf ...