صفحه/نتیجه

طرزالعمل لویه جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|44|ط|KNF2514|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ماده چهارم-- فصل سوم طرز فعالیت لویه جرگه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2514_toy44_1370_n749_dari_title3.pdf ...

مقرره طرز تاسیس، ثبت و انحلال احزاب سیاسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|74|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزبررسی درخواست در مورد تاسیس وثبت احزاب سیاسی-- فصل سوم طرزانحلال حزب سیاسی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_jq1769_a795_meem74_1370_n749_dari_title4.pdf ...

طرح قانون نهاد اقتصاد باز توانی معلولین و معیوبین: مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان : شورای ملی جمهوری افغانستان مصوبه مجلس سنا شماره ۳۷ تاریخ ۷/۹/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۵۴ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۰ در باره توشیح مصوبه شورای ملی ج.ا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|43|ط|K1771|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز فعالیت آنها-- فصل سوم معافیت ها و امتیازات-- فصل چهارم کوپراتیف های نهاد اقتصاد باز توانی-- فصل پنجم حکم نهایی. acku_risalah_k1771_toy43_1370_n761_dari_title4.pdf ...