صفحه/نتیجه

مصوبۀ مورخ ۷/۹/۶۹ هیأت مختلط شورای ملی پیرامون تعدیل جز (۸) فقره (۱) ماده ۴۱ قانون مکلفیت عسکری : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره – ۱۵۵۷ تاریخ ۲۹/۱۰/۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-02-31 | 1370|68|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

"توشیح مصوبه شورای ملی ج.ا در مورد تعدیل جز ۸ فقره (۱) ماده ۴۱ قانون مکلفیت عمومی عسکری مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد تعدیل جز هشتم فقره اول ماده چهل و یکم قانون مکلفیت عمومی عسکری که در ...

تعدیل ماده چهارم قانون شورای قانون اساسی منتشره جریده رسمی شماره (۶۸۲) مورخ ۲۰-۱۰-۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۵-۴-۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۷۸۱) تاریخ ۲۵-۵-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-15 | 1369|74|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"متکی بحکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم و ماده یکصدو چهارم قانون اساسی ج.ا، فرمان تقنینی شماره (۴۵) مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل ماده (۴) قانون شورای قانون اساسی توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_tay74_136 ...

تعدیل مواد چهارم، هشتم، هفدهم و بیست و دوم قانون سازمان های اجتماعی و حذف ماده چهاردهم آن منتشره جریده رسمی شماره (۷۱۴) مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۶۹ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۰ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۲۱ تاریخ ۳ /۶/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-15 | 1369|74|ت|JQ1767|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۰) مورخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل قانون سازمانهای اجتماعی، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_jq1767_tay74_1369_n730_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره (۲) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵۱۱) تاریخ ۲۴-۱۲-۱۳۶۷ در مورد ضمیمه شماره (۲) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان تاریخ ۱۹-۱-۱۳۶۸ در باره توشیح ضمیمه شماره دوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-31 | 1368|89|ض|KNF 3738|رساله | بیشتر...

مطابق بحکم فقره ۲ ماده هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری افغانستان ضمیمه شماره دوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری ج.ا، را که طی مصوبه شماره (۵۱۱) مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای وزیران بداخل دو ماده به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره ...

ضمیمه نمبر (۱) مقرره نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان منتشره شماره (۶۸۵)مورخ ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۶۷ جریده رسمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۰)تاریخ ۸/ ۱/ ۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره (۱) مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-31 | 1368|89|ض|KNF 1364|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان طرح مقرره نشانها ،مدالها و القاب افتخارى جمهورى افغانستان ،درشماره 22: شماره مسلسل 685 (30 دلو 1367)به نشررسیده. acku_risalah_knf1364_zwaat89_1368_n ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۵۷۸ تاریخ ۲/۴/۱۳۶۹ در باره توشیح مصوبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۹ شورای ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی ج.ا مصوبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۹ شورای ملی را در باره منظوری فرمان تقنینی شماره (۲۲) مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ شورای وزیران در مورد قانون مکلفیت عمومی عسکری که حسب ذیل به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن ...

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۳۶۹ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-29 | 1369|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay94_1369_n737_dari_title3.pdf ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۸) تاریخ ۸-۵-۱۳۶۹ در مورد تعدیل نام وزارت هوانوردی ملکی و ادغام ریاست گرځندوی و تصدی هوتل ها به آن وزارت : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۸۱۳) تاریخ ۳-۶-۱۳۶۹ در مورد تغیر اسم وزارت هوانوردی ملکی و توریزم و ادغام ریاست گرځندوی و تصدی هوتلها به آن وزارت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۴) قانون اساسی ج.ا، با نظرداشت فرمان تقنینی شماره (۴۸) مورخ ۸/۵/۶۹ شورای وزیران ج.ا، تغیر اسم وزارت هوانوردی ملکی بوزارت هوانوردی ملکی و توریزم و ادغام ریاست گرځندوی وزارت اطلاعات و کلتور و تصدی هوتلهای وزارت مالیه بشمول هوتل کان ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۴۶۴) مورخ ۸-۳-۱۳۶۹ درباره توشیح و اعلام تعدیل قانون اساسی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱) مورخ ۹-۹-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-15 | 1369|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول اساسات نظام سیاسی-- فصل دوم اساسات نظام اجتماعی – اقتصادی-- فصل سوم تابعیت، حقوق آزادیها و مکلفتیهای اساسی اتباع-- فصل چهارم لویه جرگه-- فصل پنجم رئیس جمهور-- فصل ششم شورای ملی-- فصل هفتم شورای وزیران-- فصل هشتم قضاء-- فصل نهم ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر الغای قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری با تعدیل آن : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-31 | 1359|96|ف|KNF470|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۱۱، با ملاحظه ورقه عرض شماره ((۱۴۳۰)) مورخ ۱۳۵۹/۶/۸ وزارت عدلیه لغو قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری را با تعدیل آن که مغایر احکام اصول اساسی جمه ...