صفحه/نتیجه

مقرره شورای دفاع ولایات : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۲۰ تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم ماده (۱۳) قانون شورای عالی دفاع وطن مقرره شورا های دفاع ولایات را که در جلسه مورخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای عالی دفاع وطن بداخل (۵) فصل و (۲۷) ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم."—از روی متن فرمان. شامل 5 فصل بوده: فصل ا ...

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۳۶۷ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay94_1367_n687_dari_title5.pdf ...

مقرره جوایز فرهنگی و هنری : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۲۹۶- ۳ تاریخ ۷/۷/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|74|م |N7485|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۵۲) در جلسۀ مورخ ۶/۷/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۳۳۱۰) مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۷ وزارت عدلیه راجع به مقرره جوایز فرهنگی و هنری مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی آث ...

تعدیل فرمان شماره (۳۱۸) مورخ ۳/۹/۱۳۶۶ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری افغانستان و قانون مطبوعات منتشره شماره (۶۵۷) ۲۱/۱۰/۶۶ جریده رسمی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۴ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۴۲ تاریخ ۱۹/۹/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-11-15 | 1368|74|ت|PN4748.A3|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتادو پنجم قانون اساسی ج.ا، تعدیل در قانون مطبوعات را بداخل سه ماده که بر اساس صلاحیت های تفویض شده در فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار طی مصوبه شماره (۱۸۴) مورخ ۵/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران به تصویب رس ...

قانون شورای قانون اساسی : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۶) مورخ ۶-۳-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۳۳۱) تاریخ ۶-۴-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-20 | 1367 |29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت و طرز فعالیت-- فصل چهارم احکام نهایی. ۲ ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_qaaf29_1367_n682_dari_title1_0.pdf ...

در باره تعدیل فقره (۱و۲) ماده (۹۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۴۷ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح تعدیل فقره (۱و۲) ماده (۹۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|42|د|KNF 1361|رساله | بیشتر...

" مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل فقره ۱و۲ ماده ۹۱ قانون مکلفیت عمومی عسکری مصوب شورای ملی جمهوری افغانستان را توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. 2 فقره در تعدیل این قانون به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah ...

قانون سازمانهای اجتماعی جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره (۱۸۱) تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۷۴ تاریخ ۸/۱۱/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-30 | 1369|29|ق|JQ1767|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، قانون سازمانهای اجتماعی ج.ا، را بداخل چهار فصل و بیست و پنج ماده که بر اساس صلاحیت های تفویض شده در فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار طی مصوبه شماره (۱۸۱) ...

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۵ تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۶۶۱ تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۹ درباره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-01-31 | 1370|29|ق|HV5840.A23|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منع زرع بته تریاک (کوکنار) و چرس (حشیش)-- فصل سوم قاچاق مواد مخدر-- فصل چهارم استعمال مواد مخدر-- فصل پنجم تدابیر وقایوی و تداوی معتادین-- فصل ششم وظایف ادارات-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_hv5840_a ...