صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۲۸۹) تاریخ ۳۰-۸-۱۳۶۸ در باره تمدید مدت حالت اضطرار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-10-16 | 1368|48|ف|UA853.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ua853_a3_fay48_1368_n707_dari_title1.pdf ...

مقرره فروش محصولات موسسات تولیدی، ورکشاپ های تعلیمی و فارم های تحقیقاتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۳۴۰) تاریخ ۲۵-۱۲-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-04-31 | 1367|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوی افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن. شامل 3 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: طرز فروش محصولات موسسات تولیدی، ورکشاپ های تعلیمی و فارم های تحقیقاتی، فصل سوم: طرز مصرف عواید محصولات تولیدی موسسات تحصیلات عالی، تخنیکم ه ...

قانون گروه های دفاع خودی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۰۰۴) تاریخ ۹/۹/۱۳۶۷ در باره توشیح قانون گروه های دفاع خودی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-09-30 | 1367|29 |ق|GV1111 | رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز پذیرش-- فصل سوم سوق و اداره-- فصل چهارم تامینات مادی و تخنیکی-- فصل پنجم حقوق و وجایب-- فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_gv1111_qaaf29_1367_n680_dari_title1.pdf ...

قانون پاسپورت : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۱۰) مورخ ۶/۳/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره ۳۲۸ تاریخ ۶/۴/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-05-16 | 1367|29|ق|K3273|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان را در باره تصویب قانون پاسپورت که در جلسه فوق العاده مورخ ۶ جوزای ۱۳۶۷ طی مصوبه شماره (۱۰) از طرف شورای انقلابی بداخل دو ماده به تصویب رسیده، توشیح مید ...

تعدیل در فرمان شماره (۴) مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۶ هیأت رئیسه شورای انقلابی در باره تعدیلات در قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و بازماندگان شهدای انقلاب ثور : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۷) تاریخ ۴/۲/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۸) مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-05-31 | 1367|74|ت|K1771|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم ماده (۱۰۳) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۷) مورخ ۴/۲/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان را در باره تعدیل ماده هفتم قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و باز ماندگان شهدای انقلاب ثور توشیح میدارم."—از روی متن ف ...

قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۲) تاریخ ۴-۲-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۱) تاریخ ۲۰-۲-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-06-15 | 1367|29|ق|CJ5569|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۲) مورخ ۴/۲/۱۳۶۷ شورای وزیران را در باره قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان توشیح میدارم."—از روی متن فرمان رئیس جمهور. "بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قا ...

تعدیل مواد مقرره صحت روانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-30 | 1367| 74|ت |RA790|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ra790_tay74_1367_n678_dari_title16.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۴۸۹) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۶۷ در مورد اعلان حالت اضطرار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|48 |ف |DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_fay48_1367_n687_dari_title1.pdf ...

قانون حالت اضطرار : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۵۱۸) تاریخ ۱-۱۲-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|29|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی قانون حالت اضطرار را که از طرف شورای وزیران بداخل (۱۵) ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم."—از روی متن فرمان. "شورای وزیران جمهوری افغانستان به تاسی از حکم فقره (۱) فرمان شماره (۱۴ ...

قانون شورای عالی دفاع وطن : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ‍۱۵۱۹ تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی قانون شورای عالی دفاع وطن را که از طرف شورای وزیران بداخل (۵) فصل و (۲۸) ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم."—از روی متن فرمان "شورای وزیران جمهوری افغانستان به تاسی از حکم فقره ...