صفحه/نتیجه

تعدیل جزء الف و ب بند چهارم ملاحظات فقره پنج ماده « ۱۶ » اصولنامه مکلفیت عسکری منتشره ۱۲ قوس ۱۳۳۳: عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|79|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود، تحت فیصله شماره « ۲۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ تعدیل جزء الف و ب بند چهارم ملاحظات فقره پنج ماده « ۱۶ » اصولنامه مکلفیت ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در برگزاری انتخابات شورای ملی و شورا های ولایتی و ولسوالی شماره: (۲۴) تاریخ: ۱۷/۳/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-21 | 1384|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"با نظر داشت حکم مادۀ یکصدو پنجاه نهم قانون اساسی در رابطه به برگزاری انتخابات، مراتب آتی را منظور میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay48_1384_n853_dari_title1.pdf ...

فرمان امارت اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۲۹-۶-۱۳۷۶ در باره تعدیل مجدد ماده اول و هشتم قانون بیرق و نشان امارت اسلامی افغانستان منتشره جریده رسمی شماره (۷۶۷) مورخ ۳۰ اسد سال ۱۳۷۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-05-30 | 1376|49|ف|CR113|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_cr113_fay49_1376_n783_dari_title16.pdf ...

توصیه و پیغام امارت اسلامي افغانستان به مسولین و مجاهدین محترم امارت اسلامي افغانستان! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-08-15 | 1376|969|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"تمام مسوولین محترم اگاه باشند، که در آینده کشیدن سگرت مطلق منع میباشد در قسمت مجاز بودن یا نه بودن آن کسي حرف نزند"-- از روی متن. تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه تخمینی در فهرست نویسی انتخاب گردید. acku_ ...

قانون احصائیه افغانستان : فرمان شماره (۴۲۲) مورخ بیست ودوم جوزا سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-05-05 | 1354|29|ق|QA276|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: مرام، فصل دوم: صلاحیت اداره مرکز احصائیه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: احکام متفرقه. acku_risalah_qa276_qaaf29_1354_n310_dari_title1.pdf ...

قانون مکلفیت عمومی عسکری جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۰۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-31 | 1366|88|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

: شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم خدمت عسکری-- فصل سوم جلب و احضار به خدمت زیر بیرق-- فصل چهارم آماده گی جلب و احضار، تنظیم و تکمیل اسناد آن-- فصل پنجم تاجیل و معافیت از جلب و احضار به خدمت عسکری-- فصل ششم ترخیص از خدمت در صفوف قوای مسلح جم ...

قانون محیط زیست : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارهٔ انفاذ قانون محیط زیست شماره (۱۱۲) تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۱۹۷) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-10-29 | 1384|83|ق|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت های ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست-- فصل سوم تنظیم همه جانبه فعالیت های محیط زیستی-- فصل چهارم کنترول همه جانبه آلودگی ها-- فصل پنجم تدابیرحفاظت وتنظیم منابع آب-- فصل ششم تنوع حیات، حفاظت وتنظیم مناب ...

قانون کنترول و تفتیش : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-01-12 | 1422|98|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_knf2720_qaaf98_1422_n797_dari_title4.pdf ...

قانون بیرق و نشان امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|99|ق|CR113|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم نشان امارتی-- فصل سوم طرز استفاده از بیرق-- فصل چهارم افراشتن بیرق-- فصل پنجم استفاده از بیرق امارتی بمنظور تزئین-- فصل ششم بیرق های اختصاصی-- فصل هفتم بیرق های دول متحابۀ اسلامی و ملل متحد. فرمان این قانون ۲ ...

قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|25|ق|CJ5569|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تصنیف نشان ها و مدالها-- فصل سوم طرز معرفی مستحقین نشان و مدال-- فصل چهارم تفویض نشان و مدال-- فصل پنجم حقوق و مکلفیت های مفتخرین نشان و مدال-- فصل ششم تشریح علائم مشخصهٔ نشانها و مدالها-- فصل هفتم شرائط حصول ...