صفحه/نتیجه

حکم شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان در بارۀ بر سربستن دستار شماره (۴۴۹۴)تاریخ۳۰/۱۱/۱۴۱۹ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|59|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

: "تمام این قربانی های که در افغانستان داده شده است مقصد و هدف از آن صرف رضای الله (ج) و نفاذ نظام شرعی در این خاک است وبس. مگر طوریکه دیده میشود اکنون هم در اکثر ادارات اصول شرعی رعایت نه گردیده و دستار که سنت مبارک پیغمبر و از جملۀشعائر اسلامی میباش ...

پیغام امیرالمؤمنین در بارۀنماز /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|98|پ|BL632|رساله | بیشتر...

"مسرورم که به هموطنان گرامیو مجاهد خویش، در مورد اینطور یک فریضۀ مهم امر مینمایم که در بین کافر و مسلمان فرق کننده بوده و اینطور یک فریضۀ است که نبی علیه اصلوة و السلام در مورد آن به امت هوشدار میدهد که (الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین و م ...

فرمان امیرالمؤمنین در بارۀ نماز به تمام والیان، ولسوالان، مسئولین امربالمعروف و اطلاعات و کلتور امارت اسلامی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|94|ف|BL632|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_bl632_fay94_1422_n799_dari_title24.pdf ...

توصیۀ عالیقدر امیرالمؤمنین در بارۀ بستن دستار به طریقه مسنونه! به مسئولین و منسوبین تمام ادارات ملکی و نظامی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|99|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"از قرنها بدینسو رسم و رواج طلباء و علماء طوری بوده که لباس، اخلاق و افعال ایشان صورتاً و سیرتاً بر شریعت نبوی (ص) برابر بوده حتی اینکه فساق و فجار وقت کدام لباس را رواج می نمودند، ایشان از آن اجتناب می ورزیدند، مگر متأسفانه همین اکنون بعضی از طلباء ...

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستاندر بارهٔ انفاذ قانون تشکیل، وظایفو صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شماره: (۱۶)تاریخ: ۲۲/۲/۱۳۸۴: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره:(۳۴۷۱) تاریخ: ۲۴/۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-31 | 1384|22|ق|JC599.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل کمیسیون-- فصل سوم وظایف و صلاحیت های کمیسیون-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_jc599_a3_qaaf22_1384_n855_dari ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان مسوولین محترم ولایت و قوماندانی امنیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-08-15 | 1376|47|ف|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

"به خاطر خدا (ج) شما حیثیت خود را در نظر نگیرید حیثیت دین مقدس اسلام را در نظر گیرید. بالای مسوولین ولسوالی و محاکم گردش کنید. در امور دینی با هم کوشش و مشوره کنید تا آنکه دین مبین شما در خطر نیافتد، افکار و اذهان شما تغیر نیابد. فلهذا شما در امور دی ...

قانون مؤسسات غیر دولتی (NGOS) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۸) تاریخ: ۲۵/۳/۱۳۸۴: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تاریخ: ۲۶/۳/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-04-15 | 1384|29|ق|KNF523.A312005|رساله | بیشتر...

"قانون مؤسسات غیر دولتی (NGOs) را که به اساس مصوبۀ شماره (۱) مؤرخ ۸/۱/۱۳۸۴ از جانب شورای وزیران بداخل (۷) فصل و (۴۸) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط تأسیس و مراحل ثبت م ...