صفحه/نتیجه

قانون حفاظت طبیعت : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۲۸ تاریخ۱۸ر۹ر۱۳۶۵ درباره تصویب قانون حفاظت طبیعت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-15 | 1365|29|ق|QH75|رساله | بیشتر...

: شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیرحفاظت جوزمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیرحفاظت محیط حیوانی ونباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیرحفاظت زمین واعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیرحفاظت آب وجلوگیری ازاثرات مضربرآن (هایدروسفیر)-- فصل ششم تد ...

فرمان جمهوری شمارۀ اول چارم ماۀ اسد ۱۳۵۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-06 | 1352|48|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۹ شماره. acku_risalah_ds357_5_fay48_1352_n245_dari_title3.pdf ...

فرمان جمهوری شمارۀ دوم چارم ماۀ اسد ۱۳۵۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-06 | 1352|482|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_ds357_5_fay482_1352_n245_dari_title4.pdf ...

فرمان جمهوری شماره سوم چارم ماه اسد ۱۳۵۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-06 | 1352|49|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۱۸ شماره. acku_risalah_ds357_5_fay49_1352_n245_dari_title5.pdf ...

فرمان (۶۵) مورخه ۲۴-۵-۱۳۵۲ دارالانشاء مجلس عالی وزراء : راجع به موضوع ترفیع مامورینکه دوسیه محاکماتی داشته با تذکر فیصله های قبلی مجلس وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-25 | 1352|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"راجع به موضوع ترفیع مامورینکه دوسیه محاکماتی داشته با تذکر فیصله های قبلی مجلس وزراء"—عنوان از روی متن فرمان. acku_risalah_k1763_fay48_1352_n247_dari_title1.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد ادای نماز با جماعت شماره ۹۹۱ تاریخ ۱۰/۱/۱۴۱۹ هـ.ق به مسئولین ادارات ملکی و نظامی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|42|ف|BL632|رساله | بیشتر...

"طوری اطلاع است که افراد و مجاهدین شما اکثراً در ادای نماز سستی می نمایند یا از ایشان قضاء و یا هم بی جماعت اداء می نمایند"-- از روی متن. acku_risalah_bl632_fay42_1422_n799_dari_title18.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ حقوق زنان در اجتماع شماره (۱۰۴) تاریخ ۱۷/۵/۱۴۱۹ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|48|ف|JX1015.A32|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه زن در شریعت اسلام دارای حقوق شرعی خود میباشد که با بدست آوردن آن حیثیت و مقام وی بلند و حیا و پرده اش محفظو میگردد"-- از روی متن. acku_risalah_jx1015_a32_fay48_1422_n799_dari_title19.pdf ...

قانون احزاب سیاسی : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره: ۱۲۳ مورخ: ۱۱/ ۴/ ۱۳۶۶ در باره تصویب قانون احزاب سیاسی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-25 | 1366|29|ق|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

۴ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز تاسیس وانحلال حزب سیاسی-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a795_qaaf29_1366_n641_dari_title8.pdf ...