صفحه/نتیجه

قانون انتخابات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۷-۲-۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۹۲) تاریخ ۷-۲-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-02-10 | 1384|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذكر شده و ۵۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره انتخابات-- فصل سوم حوزه هایا نتخاباتی-- فصل چهارم رأی دهندگان و کاندیدان-- فصل پنجم کاندید وانتخاب رئیس جمهور-- فص ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳ تاریخ ۲۲/۱/۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-01 | 1366|48|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_fay48_1366_n638_dari_title1.pdf ...

مقررۀ شورای نمایندگان سازمان های اولیۀ اتحادیه های صنفی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-28 | 1359|74|م|HD2421|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیت های شورای نمایندگان-- فصل سوم وظایف مؤسسات، ادارات و سازمانها در برابر شورای نمایندگان-- فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۷۷۷) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۹/۱۲/۲۰ با ملاحظه ورقه عرض ش ...

مقررۀ عقد قراردادهای جمعی : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-28 | 1359|74|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم عقد قرارداد جمعی-- فصل سوم محتویات قرارداد جمعی-- فصل چهارم کنترول اجرای مواد قرارداد جمعی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۷۷۸) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۲/۲۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۶) ۷/۸/۱۳۶۴ در باره وضع نشان (دلاوری) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

"بتاسی از فقره (۵) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_cj5569_fay48_1365_n609_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۴) ۲۲-۱۰-۱۳۶۴ در باره ضمیمه شماره سوم قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|482|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. "هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکرا ...

قانون وکالت دفاع : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۲۶ تاریخ ۱۸-۹-۱۳۶۵ درباره تصویب قانون وکالت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-30 | 1365|29|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وصلاحیت های ارگان های وکالت دفاع-- فصل سوم شرایط عضویت درانجمن وکلای مدافع-- فصل چهارم حقوق ومکلفیت های اعضای انجمن وکلای مدافع-- فصل پنجم شعبات حقوقی-- فصل ششم سازماندهی کاروپرداخت معاش وکلای ...

اساسنامۀ شورای مشورتی اقتصادی درچوکات شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۱۹۹ تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-30 | 1365|52|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیتها-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظورارتقای نقش وکالت دفاع درتحکیم قانونیت انقلابی ودفاع ازحقوق ...