صفحه/نتیجه

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابیجمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۸) ۱۲/۵/۱۳۶۴ در باره تکمیل مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹، و ۴۳ قانون انتخابات جرگه های محلی (شورا های) نماینده گان مردم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay48_1364_n589_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابیجمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۹) ۱۲/۵/۱۳۶۴ در مورد تثبیت ورقه هویت نمایندگان مردم در جرگه های (شورا های) نمایندگان مردم و پروتوکول جلسه کمیسیون انتخاباتی در مورد توزیع ورقه های هویت بنمایندگان مردم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

: "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۵۵) قانون انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_knf2506_fay482_1364_n589_dari ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره تعیین تعداد نمایندگان مردم که باید در جرگه های شورای های محلی انتخاب گردند : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۴/۵/۸ شماره (۶۶)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-31 | 1364 |48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق به ماده (۳۰) قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان و ماده (۱۴) قانون انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نماینده گان مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید&qu ...

قانون طرز نشر و انفاذ اسناد شورای انقلابی، هیأت رئیسه شورای انقلابی و شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی شهر کابل ۱۰-۱۰-۱۳۶۳ شماره (۱۰۴)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-31 | 1364 |48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز نشر اسناد-- فصل سوم طرز انفاذ اسناد-- فصل چهارم احکام نهائی. "هیات رئیسه شړرای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم بهتر طرز نشر اسناد ارگانهای عالی ، متکی به حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهو ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره تدویر انتخابات جرګه های (شوراهای) محلی نمایندګان مردم : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۳) شهر کابل ۱۳۶۴/۴/۱۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-15 | 1364|489|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"در باره تدویر انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوریت دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay489_1364_n592_dari_title1.pdf ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۰)۱۳۶۳/۱۲/۳۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-08-15 | 1364|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482_1364_n594_dari_title5.pdf ...

قانون حفاظت طبیعت : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|QH77 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر حفاظت جو زمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیر حفاظت محیط حیوانی و نباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیر حفاظت زمین و اعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیر حفاظت آب و جلوگیری از اثرات مضر بر آن (هایدروسفیر)—فص ...