صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ انقلابی جمهوری دموکراتیک در باره وضع نشان درفش سرخ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay48_1359_n470_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان د خلکو دوستی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay482_1359_n470_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|29|ق|CJ5569|رساله | بیشتر...

ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم شهر کابل ۳۰/ ۱/ ...

قانون انتخابات جرگه های محلی (شوراهای) نماینده ګان مردم جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۱۷)شهر کابل مورخ ۱۵/۲/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-18 | 1364|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین تاریخ انتخابات و تعیین تعداد نمایندگان قابل انتخاب مردم در جرگه های (شوراهای) محلی--فصل سوم کمیسیون های انتخاباتی--فصل چهارم معرفی کاندید های نمایندگان مردم در جرگه های (شوراهای) محلی-- فصل پنجم تدویر ا ...

قانون مکلفیت عمومی عسکری : محترم عبدالرشید آرین معاون صدراعظم، وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-20 | 1359|299a|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۱۱، فصل دوم (خدمت عسکری)ماده۱۲-۲۵، فصل سوم (جلب به خدمت عسکری)ماده ۲۶-۵۰ ، فصل چهارم (معافیت و تاجیل از خدمت عسکری)ماده۵۱-۵۶، فصل پنجم (ترخیص از خدمت در صفوف قوای مسلح و سوق بدوره احتیاط) ماده ۵۷-۷۰، فصل ششم ( ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تاریخی ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-10 | 1359|482|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱، در شماره مسلسل ۵۰۹ (۱۵ جوزا ۱ ...