صفحه/نتیجه

قانون انتخابات شاروالیها : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون انتخابات شاروالیها شماره (۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-09-30 | 1382|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اساسات انتخابات شاروالیها-- فصل سوم شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان-- فصل چهارم هیئت اجرائیهٔ انتخابات-- فصل پنجم هیئت نظارت انتخابات-- فصل ششم طرز انتخابات-- فصل هفتم احکام نهائی. قانون انتخابات شاروال ...

مقررهٔ جوایز فرهنگی و هنری : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ جوایز فرهنگی و هنری شماره (۷۹) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۰) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-02 | 1382|74|م|K3778|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی آثار-- فصل سوم جوایز-- فصل چهارم احکام متفرقه. "مقررهٔ جوایز فرهنگی و هنری که به داخل (۴) فصل و (۲۳) ماده از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس فرمان شماره (۷۹) مؤرخ ۱۸/۸/۱۳۸۲ منظور گ ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ ثبت نام رأی دهندگان برای انتخابات سال ۱۳۸۳ شماره (۸۶) تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482a|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل: احکام عمومی-- ادارۀ رهبری پروسۀثبت نام-- ثبت نام رأی دهندگان-- نظارت کنندگان و مبصرین-- لست های ابتدائی و نهاییرأی دهندگان-- احکام متفرقه. "موافقتنامه های بن به برگزاری انتخابات آزاد در سال ۱۳۸۳ تأکید مینماید. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه ها ...

قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ: ۲۶/۲/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۳۳۶۷) تاریخ: ۲۶/۲/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-02-31 | 1383|29|ق|DS353|رساله | بیشتر...

شامل 9 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم آثار تاریخی و فرهنگی غیر منقول-- فصل سوم آثار تاریخی و فرهنگی منقول-- فصل چهارم کاوشهای باستانشناسی-- فصل پنجم موزیمها-- فصل ششم تجارت شبه آثار تاریخی و فرهنگی-- فصل هفتم صدور و ورود آثار تاریخی و فرهنگی-- فص ...

قانون انتخابات : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون انتخابات شماره (۲۸) تاریخ ۷/۳/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۲۳۱) تاریخ ۷/۳/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-03-10 | 1383|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۱۱ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ادارۀ انتخابات-- فصل سوم حوزه های انتخاباتی-- فصل چهارم انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان-- فصل پنجم کاندید و انتخاب رئیس جمهور-- فصل ششم انتخابات شورای ملی-- فصل هفتم فصل هفتم انتخابات اعضای شوری های ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوریت دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۶۲ پیرامون ضمیمه شماره چهارم قانون مکلفیت عمومی عسکری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-15 | 1363|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویبب می نماید:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت عمومی عسکری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۲ (۲۰ جدی ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان راجع به تأسیس تفتیش امور داخلی ادارات و موسسات دولتی : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-15 | 1359|69|م|KNX1072|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۶۴۴) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۹/۹/۱۷ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۳۷۱) مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knx1072_meem69_1359_n471_dari_title4.pdf ...

قانون نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۳-۱۰-۱۳۵۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-10 | 1359|299|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۸-- فصل دوم (نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان)ماده ۹-۱۱-- فصل سوم (طرز معرفی مستحقین نشان و مدال)ماده ۱۲-۱۹-- فصل چهارم (طرز تفویض نشان و مدال)ماده ۲۰-۲۶-- فصل پنجم (حقوق و مکلفیت های مفتخرین نشان ...