صفحه/نتیجه

مقررۀ تعلیمات قضائی : ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۷۱) تاریخ ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-27 | 1398|74|م|KNF1610|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تعلیمات قضائی که به داخل (۵) فصل و (۳۵) ماده به اساس مصوبۀ شماره (۳۶۵) مؤرخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ از طرف شورای عالی ستره محکمه تصویب گردیده است، غرض نشر در جریدۀ رسمی به شما ارسال گردید."—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظا ...

مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۲۳-۳-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵۲) تاریخ ۱۷-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-05-10 | 1398|74|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

"مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که به اساس مصوبه شماره (۵) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۴۳) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۴۳ ماده به ادا ...

مقررۀ تنظیم، اجراأت و فعالیت های اداره دارالافتای ستره محکمه : ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۵) تاریخ ۲۱-۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-03-27 | 1398|م|729|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ دارالافتای ستره محکمه به داخل (۳) فصل و (۲۲) ماده به اساس مصوبۀ شماره (۱۰۳۵) مؤرخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ از طرف شورای عالی ستره محکمه تصویب گردیده است، غرض نشر در جریدۀ رسمی به شما ارسال است."—از روی متن. شامل ۳ فصل بو ...

اساسنامۀ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱۸۹) تاریخ ۱۳-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-17 | 1397|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"اساسنامهٔ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان را که در جلسهٔ شماره (۱۲) مؤرخ ۱۱/۷/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۴۳) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر ...

مقررۀ آموزش سواد و مهارت های حرفوی برای محبوسین در محابس : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۹۵۰) تاریخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-03 | 1398|72|م|LC157.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ آموزش سواد و مهارت های حرفوی برای محبوسین در محابس را که در جلسۀ شماره (۱۸)مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۶) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ...

مقررۀ تنظیم امور امتحانات کانکور : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱) تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۷۱) تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|742|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین اعضای کمیتۀ امتحان کانکور و تثبیت حق الزحمۀ آنها-- فصل سوم مکلفیت های متقاضی امتحان کانکور-- فصل چهارم احکام متفرقه. ...

تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶۴) تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|748|ت|LA1083|رساله | بیشتر...

"تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه را که در جلسۀ شماره (۲) مؤرخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_la1083_tay748_1397_n1302_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۴) تاریخ ۲۴-۶-۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-08-05 | 1393|55|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و سهام-- فصل سوم تشکیل شرکت-- فصل چهارم امور مالی و حسابی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_alif55_1393_n1152_dari_title1.pdf ...

تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۲۹۴) تاریخ ۴-۱۰-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۲) تاریخ ۳-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|79|ت|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی را که به اساس مصوبهٔ شمار (۲۹۴) مؤرخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. acku ...

قانون تنظیم خدمات مخابراتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح، قانون تنظیم خدمات مخابراتی شماره (۴۹) تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۹: شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مصوبه قانون تنظیم خدمات مخابراتی شماره مسلسل (۱۶۹) تاریخ تصویب ۱۵/۲/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-04-26 | 1389|29|ق|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

"تاریخ نشر: ۲۶ سرطان سال ۱۳۸۹ هـ. ش"— صحفه اول. شامل هفده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، بودجه ، وظایف و صلاحیت های اداره تنظیم خدمات مخابراتی – فصل سوم تصامیم اداره تنظیم خدمات مخابراتی – فصل چهارم نظر خواهی عامه و طرزالعمل ها ...