صفحه/نتیجه

قانون اجراآت اداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰) تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۵) تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-01-15 | 1397|223|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون اجراآت اداری را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۰) مـؤرخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۷۵) تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از روی ...

مقررۀ آیوده سازی نمک : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ آیوده سازی نمک شماره (۴۸) تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-01-06 | 1390|74|م|GT2870|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم بورد ملی آیوده سازی نمک– فصل سوم تولید و توزیع نمک آیودین دار– فصل چهارم مکلفیت ها– فصل پنجم احکام نهايی. شامل یک ضمیمه می باشد. acku_risalah_gt2870_meem74_1390_n1048_dari_title1.pdf ...

قانون شمارۀ-۹ تاریخی ۲۳ ثور ۱۳۴۴ هـ- ش راجع به اجرای انتخابات ښاروالی ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|25|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_qaaf25_1344_n30_dari_title4.pdf ...

تعلیماتنامه کتابخانه پوهنتون کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-05-15 | 1345|782|ت|Z678.892.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تعریفات- مرام و ضروریات-- فصل دوم تشکیلات کتابخانۀ پوهنتون کابل-- فصل سوم امور مالی و اداری کتابخانۀ پوهنتون کابل. این قانون با ادامه مادۀ ۱۰-۱۴ در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۶۰، تحت عنوان تعلیماتنامۀ کتابخانۀ پوهنتون کابل «۲» به نشر ر ...

تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۷) تاریخ ۲-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|79|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعدیل نام وزارت صنعت و تجارت را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۰۴) مؤرخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۳۰۸) مؤرخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه به داخل (۲) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم.&q ...

مقررهْ تنظیم وظایف وزارت عدلیه : مصوبهْ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۶۴) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-04-05 | 1398|729|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررهْ تنظیم وظایف وزارت عدلیه را که به اساس مصوبهْ شماره (۱۸) مؤرخ ۶-۱۰-۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۲۵) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و ...

قانون تربیت بدنی و ورزش : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۷-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۸) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-16 | 1397|22|ق|K3702.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون تربیت بدنی و ورزش را که به اساس مصوبهْ شماره (۸) مؤرخ ۷/۶/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۳۳) ماده تصویب گردیده است، توشیح می د ...

قانون امور ذاتی سربازان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰) تاریخ ۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۸) تاریخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-15 | 1398|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت حکم مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون امور ذاتی سربازان را که به اساس مصوبه شماره (۲۰) مؤرخ ۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۸) فصل و (۶۰) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...

قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره مسلسل (۳۰۸) تاریخ فیصله ۲۶-۴-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۲) تاریخ ۲-۷-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-25 | 1397|29|ق|P306.94.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی را که به اساس فیصلهٔ شماره (۳۰۸) مؤرخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۴) فصل، (۲۲) ماده و (۱) ضمیمه فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی ...

قانون تنظیم امور شوراهای محلی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۰) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-25 | 1398|29|ق|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون تنظیم امور شوراهای محلی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۵۴) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...