صفحه/نتیجه

فرمان شماره (۱۱) مورخ (۴) حمل ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : تعدیل مواد دهم و یازدهم قانون مامورین دولت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-01-06 | 1356|458|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"تعدیل مواد دهم و یازدهم قانون مامورین دولت"—عنوان از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay458_1356_n359_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت ترانسپورت و توریزم جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-12-15 | 1360|74|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت های وزارت ترانسپورت و توریزم، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فعالیت ها شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۱۷۲) در جلسه تاریخی ۱۳۶۰/۹/۳۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۲۵۹) مؤرخ ۱۳۶۰/۹/۳۰ وزارت عدلیه مراتب آتی ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره منظور مقرره خدمت عسکری خورد ضابطان قطعه قوای مسلح جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۱۵۰)شهر کابل ۳۰/۱۱/۱۳۶۳: مقرره خدمت عسکری خورد ضابطان قطعه قوای مسلح جمهوری د موکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-03-15 | 1364|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

فصل اول احکام عمومی، فصل دوم: تعلیم و تربیه خورد ضابطان قطعه، فصل سوم: ترفیع رتبه های عسکری، فصل چهارم: تعیین بست وتبدیلی، فصل پنجم: حقوق و مکلفیت ها، فصل ششم: سلب رتبه های عسکری، فصل هفتم: احکام متفرقه acku_risalah_knf3738_fay482_1364_n583_dari_title1.pd ...

فرمان نمبر ۴۸۱ مؤرخه ۳/۵/۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی : مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره ۵۷۵ در جلسۀ تاریخی ۱/۵/۵۳ با ملاحظه ورقه عرض مؤرخ ۱/۵/۱۳۵۳ وزارت اطلاعات و کلتور راجع به کمیشن فلم برداران مؤسسات دولتی خارجی مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-07-30 | 1353|48|ف|TR139|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۵۷۵) در جلسۀ تاریخی ۱-۵-۵۳ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱-۵-۱۳۵۳وزارت اطلاعات و کلتور راجع به کمیشن فلم برداران مؤسسات دولتی خارجی مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_tr139_fay48_1353_n284_dari_title ...

اساسنامۀ تصدی آب رسانی و کانالیزاسیون : فرمان شماره (۱۲۲۳) مورخه ۱/ ۱۲/ ۱۳۵۳ مقام منیع صدارت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-15 | 1354|52|ا|TD645|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول-- فصل دوم تشکیلات-- فصل سوم پیشبینی های مالی. "مجلس عالی وزارء تحت فیصلۀ شماره (۲۲۸) در جلسۀ تاریخی ۲۹ / ۱۱ /۱۳۵۳ با محلاحظه ورقه عرض شماره (۱۳۷۰) مورخ ۲۸ – ۱۱ – ۱۳۵۳ وزارت فواید عامه اساسنامۀ تصدی آبرسانی و کانا لیزاسیون را ...

اساسنامۀ تصدی ملی بس : فرمان شماره (۱۳۳۴) مورخه ۱۹-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-20 | 1354|525|ا|HE151|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارکان تشکیلاتی موسسه-- فصل سوم هیئات نظار-- فصل چهارم امور مالی تصدی ملی بس-- فصل پنجم شرایط اعلان موسسه-- فصل ششم مسایل متفرقه تصدی ملی بس. "ماده اول فیصله شماره (۸۵۸) جلسه تاریخی ۱۳/۱۲/۱۳۵۳مجلس عالی و ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت صنایع خفیفه و مواد غذایی جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۲) ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-31 | 1364|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیتها، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فعالیت ها، فصل چهارم: احکام نهایی. پیرامون منظوری مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت صنایع خفیفه و مواد غذائی جمهوری دموکراتیک افغانستان «شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تص ...

اساسنامۀ مؤسسه دپلوماسی : فرمان شماره (۲۱۵) مورخ ۲/۲۰/ ۱۳۵۳مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-10 | 1354|52|ا|JZ1306|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول تشکیل-- فصل دوم تربیه مامورین جدید الشمول-- فصل سوم کنفرانسها و سیمینار ها-- فصل چهارم کتابخانه-- فصل پنجم متفرقه. "مجلس وزراء تحت فصلۀ شماره (۹۱۰) در جلسۀ تاریخی ‍۱۳۵۴/۱/۱۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲) مورخ ۱۳۵۴/۱/۱۹ ورازت ا ...

فرمان شماره (۵۱۵) مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ مقام صدارت عظمی : ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-10 | 1354|48|ف|HF5549.5.P7|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۰۱۸) درجلسه تاریخی ۳/۴/۱۳۵۴ باملاحظه ورقه عرض شماره (۱۰۱۹) مورخ ۳/۴/۱۳۵۴وزارت عدلیه راجع به ترفیع ما مورینکه تحصیلات پائینتر از صنف ششم ویا خصوصی دارند مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hf554 ...

اساسنامۀ تصدی هوتل ها : فرمان شماره ۱۲۵۵ مورخ هفدهم قوس سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-10-15 | 1354|52|ا|TX911.3.M27|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: اورگان تشکیلاتی، فصل چهارم: صلاحیت ووظایف آمر عمومی، فصل پنجم: صلاحیت ووظایف هیئت عامل، فصل ششم: صلاحیت ووظایف هیئت نظار، فصل هتفم: امور مالی و بیلانس تصدی هوتلها، فصل هشتم: انحلال و تصفیه ...