صفحه/نتیجه

فرمان صدارت عظمی شماره ۴۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ در مورد ایجاد مجدد ولایت کنرها، الحاق موقت ولسوالی کوز کنر و علاقداری دره نور ولایت ننگرهار بولایت کنرها و استقرار هسته تشکیلاتی ولایت کنرها در ولسوالی کوز کنر : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۶۶۲ تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-06-31 | 1369|48|ف|JS7441.A3|رساله | بیشتر...

3 شماره. "مطابق حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی ج.ا. فرمان تقنینی شماره (۴۰) مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا، در باره ایجاد ولایت کنرها منظور میگردد."—از روی متن فرمان. acku_risalah_js7441_a3_fay48_1369_n724_dari_title3.pdf ...

مصوبه مورخ ۲/۳/۱۳۶۹ جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان تعدیل مواد (۴۸ و ۵۲) قانون امور ذاتی خورد ضابطان مکتبی و ساتنمنان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانسان شماره ۶۸۲ تاریخ ۴/۵/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-06-31 | 1369|68|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبه مورخ ۲/۳/۱۳۶۹ مجلس سنای شورای ملی را در مورد تعدیل مواد (۴۸ و ۵۲) قانون امور ذاتی خورد ضابطان مکتبی و ساتنمنان توشیح میدارم."—از روی متن. acku_risalah_knf3738_meem68_1369 ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت شئوون اسلامی و اوقاف : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۱) تاریخ ۲۱/۶/۱۳۶۸ در مورد مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت شئوون اسلامی و اوقاف

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|74|م|KBP184.7|رساله | بیشتر...

: شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_kbp184_7_meem74_1369_n721_dari_title3.pdf ...

تعدیل ماده بیستم قانون اکادمی علوم جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳ تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ در مورد تعدیل ماده (۲۰) قانون اکادمی علوم جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۱۸ تاریخ ۳/۶/۱۳۶۹ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران ج.ا، در مورد تعدیل قانون اکادمی علوم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۳) مورخ ۲۹/۵/۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل ماده بیستم قانون اکادمی علوم ج.ا، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_tay74_v1369_n731_Dari_title2.pdf ...

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۵-۳-۱۳۶۹ تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۰۹۹) تاریخ ۲۹-۷-۱۳۶۹ توشیح مصوبه مجلس سنای شورای ملی ج.ا، در باره تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|68|م|HE151|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبه مجلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی را در مورد تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_he151_meem68_1369_n731_ ...

مقرره انتخابات در اکادمی علوم جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط کاندیدان و رای دهنده گان-- فصل سوم تدویر انتخابات-- فصل چهارم کمیسیونها-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem74_1369_n736_dari_title1.pdf ...