صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی سمنت غوری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۵) ۱۳۶۳/۱۲/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-15 | 1365|525|ا|K3840|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی--فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ت ...

قانون طرزبررسی پیشنهادات،عرایض وشکایات اتباع : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۱)تاریخ ۲ر۷ر۱۳۶۵ درباره تصویب قانون طرزبررسی پیشنهادات عرایض وشکایات اتباع

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم طرزارائه ونگارش مراجعه اتباع--فصل سوم ترتیب بررسی مراجعات--فصل چهارم احکام نهایی. "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی ازحکم ماده(۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مید ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی دموکراتیک افغاستان ۸/ ۴/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|482|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"تقل مکان مرکز ولسوالی يشتونکوت ولایت فاریاب از مرکز شهر میمنه به قریه دهن دره ولسوالی پشتونکوت و مرکز علاقداری لولاشس ولسوالی پشتونکوت به قریه ناموسی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب متطور است" از روی متن فرمان. acku_risalah_js7442_2_fay482_1361_n ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۵) تاریخ ۲۰-۸-۱۳۶۵ درموردتعدیل ماده دوم مقرره کدرفنی تدریسی مکاتب ومؤسسات تعلیمات مسلکی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|69|م|LB41|رساله | بیشتر...

شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_lb41_meem69_1365_n625_dari_title4.pdf ...

اساسنامه تصدی غیر انتفاعی احیای مجدد معیوبین : مصوبه شورای وزیران جمهوریت دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-07-30 | 1362|52|ا|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اداره و تشکیل تصدی--فصل سوم اهداف تصدی--فصل چهارم سرمایه و امور مالی تصدی--فصل پنجم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۷۱۳) در جلسه تاریخی ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۰۷) مورخ ۷/ ۱ ...

مقرره اکادمی څارندوی وزارت امورداخله جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره مقرره اکادمی څارندوی شهر کابل ۱۱ میزان سال ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|74|م|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم تشکیل اکادمی--فصل سوم کادر علمی--فصل چهارم سوق و اداره اکادمی--فصل پنجم حقوق و وجایب محصلان اکادمی--فصل ششم امور تدریسی میتودیکی و علمی تحقیقاتی--فصل هفتم امور سیاسی و تربیوی--فصل هشتم احکام متفرقه. "مقرر ...

ضمیمه شماره یک مقرره نظارت دولتی اطفاییه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان پیرامون: ضمیمه شماره ۱ مقرره نظارت دولتی اطفاییه شهر کابل ۱۱/ ۷/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|89|ض|TH9157|رساله | بیشتر...

ضمیمه اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره نظارت دولتی اطفاییه، در شماره ۱۲: شماره مسلسل ۵۱۶ (۳۱ سنبله ۱۳۶۱) به نشررسیده. "ضمیمه شماره ۱ مقرره نظارت دولتی اطفاییه به داخل ۱۰ ماده که به مهر اداره امور شورای وزیران رسیده منظور است در جریده رسمی نشر گردد" ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ارتقای علاقه داری شغنان ولایت بدخشان به درجه ولسوالی ۲ میزان سال ۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم فقره ۴ ماده چهل و سوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_fay48_1362_n545_dari_title3.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-15 | 1360|74|م|LA1083|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اهداف، وظایف و صلاحیت ها--فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها--فصل چهارم احکام متفرقه شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۱۶۶) در جلسه تاریخی ۱۳۶۰/۹/۳۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۴۸۳) مؤرخ ۱۳۶۰/۶/۱۲ وزارت عدلیه مراتب آ ...